Dagelijkse Dauw – Mattheüs

Read Scripture : Matthew – Chapter 1-13

Read Scripture : Matthew – Chapter 14-28

1 “In die dagen trad Johannes De Doper op en hij predikte in de woestijn van Judea,
2 en zei: Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.
3 Want deze is het over wie gesproken werd door de profeet Jesaja toen hij zei: De stem van een die roept in de woestijn: Maak de weg van de Heere gereed, maak Zijn paden recht.
4 Deze Johannes had kleding van kameelhaar en een leren gordel om zijn middel; zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing.
5 Toen liep Jeruzalem, heel Judea en heel het land rondom de Jordaan naar hem uit,
6 en zij werden door hem gedoopt in de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden.”
– Mattheüs 3:1-6 –

7 “Toen hij velen van de Farizeeën en Sadduceeën op zijn doop zag afkomen, zei hij tegen hen: Adderengebroed! Wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toorn?
8 Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering;
9 en denk niet dat u bij uzelf kunt zeggen: Wij hebben Abraham als vader; want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken.
10 De bijl ligt zelfs al aan de wortel van de bomen; elke boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.
11 Ik doop u wel met water tot bekering, maar Hij Die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben het niet waard Hem Zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur.
12 Zijn wan is in Zijn hand en Hij zal Zijn dorsvloer grondig reinigen en Zijn tarwe in de schuur verzamelen en Hij zal het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden.”
– Mattheüs 3:7-12 –

The Lord Of The Rings : The Return Of The King – “It’s The White Rider!” – Anno 2003

1 “Toen werd Jezus door de Geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel.
2 En nadat Hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, kreeg Hij ten slotte honger.
3 En de verzoeker kwam bij Hem en zei: Als U Gods Zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden.
4 Maar Hij antwoordde en zei: Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt.”
– Mattheüs 4:1-4 –

Herman Boon – “Ook Jezus Ging In Quarantaine” – Anno 2020

The Lord Of The Rings : The Return Of The King – “Go Back To The Abyss! Fall Into Nothingness That Awaits You And Your Master” – Anno 2003

5 “Toen nam de duivel Hem mee naar de heilige stad en zette Hem op het hoogste gedeelte van de tempel,
6 en hij zei tegen Hem: Als U de Zoon van God bent, werp Uzelf dan naar beneden, want er staat geschreven dat Hij Zijn engelen voor U bevel zal geven, en dat zij U op de handen zullen dragen, opdat U Uw voet niet misschien aan een steen stoot.
7 Jezus zei tegen hem: Er staat eveneens geschreven: U zult de Heere, uw God, niet verzoeken.”
– Mattheüs 4:5-7 –

The Lord Of The Rings : The Return Of The King – “I Am No Man!” – Anno 2003

8 “Opnieuw nam de duivel Hem mee, nu naar een zeer hoge berg, en hij liet Hem al de koninkrijken van de wereld zien, met hun heerlijkheid,
9 en zei tegen Hem: Dit alles zal ik U geven, als U knielt en mij aanbidt.
10 Toen zei Jezus tegen hem: Ga weg, satan, want er staat geschreven: De Heere, uw God, zult u aanbidden en Hem alleen dienen.”
– Mattheüs 4:8-10 –

Friends : Season 2 – Episode 16 : “The One Where Joey Moves Out” – “Allright, Well, Next Time You Take A Shower Think About The Last Thing I Wash And The First Thing You Wash”

Casino Royale – Anno 2006

Casino Royale – “Let Me See” – Anno 2006

30 Juni 2002 – Nissan Stadium, Yokohama – The XVII FIFA World Cup Final 2002 Yokohama – Germany 0-2 Brazil

Youp Van Het Hek – “Ajax Woont Nu Naast IKEA!” – Anno 1997 : “Scherven”

8 Mei 2019 – Johan Cruijff ArenA – Champions League Anno 2018-2019 : Semi Final – AFC Ajax 2-3 Tottenham Hotspur

AFC Ajax Rewind – AFC Ajax vs Tottenham Hotspur : “Our Incredible Journey Ends Here”

4 “Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden.”
– Mattheüs 5:4 –

8 “Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien.”
– Mattheüs 5:8 –

05-11-2019 – Stamford Bridge, London – Champions League Anno 2019-2020 – Poule H, Match IV – Chelsea FC 4-4 AFC Ajax

10 “Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.”
– Mattheüs 5:10 –

AFC Ajax Rewind – Chelsea FC vs AFC Ajax : “An Instant Champions League Classic” – Anno 2019

Who Framed Roger Rabbit – “Why Don’t You Do Right?” – Anno 1988

28 “Maar Ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft.”
– Mattheüs 5:28 –

Andere Tijden Sport – “Cruijff Gaat Vreemd” – Anno 2015

43 “U hebt gehoord dat er gezegd is: U moet uw naaste liefhebben en uw vijand moet u haten.
44 Maar Ik zeg u: Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen;”
– Mattheüs 5:43-44 –

19 “Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven, en waar dieven inbreken en stelen;
20 maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft, en waar dieven niet inbreken of stelen;
21 want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.”
– Mattheüs 6:19-21 –

Nederland Zingt – Opwekking 40 : “Zoekt Eerst Het Koninkrijk Van God”

Swedish House Mafia Featuring John Martin – Don’t You Worry Child – Anno 2012

Niels Geusebroek – Take Your Time Girl (Live @ De Frank En Vrijdag Show) – Anno 2013

31 “Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleden?
32 Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt.
33 Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.”
– Mattheüs 6:31-33 –

Dick Pieterman – “Studie Over Het Boek RUTH : Hoofdstuk 1”

Dick Pieterman – “Als Hij Komt…” – Anno 2018

7 “Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden.
8 Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en voor wie klopt zal opengedaan worden.”
– Mattheüs 7:7-8 –

Dick Pieterman – “Studie Over Het Boek RUTH : Hoofdstuk 2”

The Lord Of The Rings : The Two Towers – “The Last March Of The Ents” – Anno 2002

15 “Maar wees op uw hoede voor de valse profeten, die in schapenvacht naar u toe komen maar van binnen roofzuchtige wolven zijn.
16 Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van doornstruiken of vijgen van distels?
17 Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort en een slechte boom brengt slechte vruchten voort.
18 Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen.
19 Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.
20 Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen.”
– Mattheüs 7:15-20 –

21 “Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is.
22 Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan?
23 Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!”
– Mattheüs 7:21-23 –

Bruce Almighty – Anno 2003

13 “Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan;
14 maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden.”
– Mattheüs 7:13-14 –

Alice In Wonderland – Anno 2010

Star Wars – Episode III : Revenge Of The Sith – “Master. I’ve Disapointed You. Uh, I Haven’t Been Very Appreciative Of You’re Training. I’ve Been Arrogant, And I Apologize. I’ve Just Been So Frustrated With The Council.” – Anno 2005

24 “De discipel staat niet boven de meester en de dienaar niet boven zijn heer.
25 Het moet genoeg zijn voor de discipel dat hij wordt zoals zijn meester, en dat de dienaar wordt zoals zijn heer. Als ze de Heere van het huis Beëlzebul genoemd hebben, hoeveel te meer Zijn huisgenoten!”
– Mattheüs 10:24-25 –

X-Men : First Class – “Peace Was Never An Option!” – Anno 2011

The Hobbit : An Unexpected Journey – Anno 2012

34 “Denk niet dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.
35 Want Ik ben gekomen om tweedracht te brengen tussen een man en zijn vader, en tussen een dochter en haar moeder, en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder;
36 en iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn.”
– Mattheüs 10:34-36 –

Stef Bos – Lied Van Petrus : “Vlees & Bloed” – Anno 2009 : “In Een Ander Licht”

The Book Of Eli – “How Can You Mend A Broken Heart?” – Anno 2010

28 “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.
29 Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel;
30 want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.”
– Mattheüs 11:28-30 –

NOS Studio Voetbal : Eindsignaal – Eddy Treijtel

31 “Daarom zeg Ik u: Alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden, maar de lastering tegen de Geest zal de mensen niet vergeven worden.
32 En wie een woord spreekt tegen de Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden; maar wie tegen de Heilige Geest spreekt, het zal hem niet vergeven worden, niet in deze eeuw, en ook niet in de komende.”
– Mattheüs 12:31-32 –

“Jonah” – Sci-Fi Short Film (Presented By DUST)

38 “Toen antwoordden sommigen van de schriftgeleerden en Farizeeën: Meester, wij zouden van U een teken willen zien.
39 Maar Hij antwoordde en zei tegen hen: Een verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona, de profeet.
40 Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn.
41 De mannen van Ninevé zullen opstaan in het oordeel samen met dit geslacht en zullen het veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona;
en zie, meer dan Jona is hier!”
– Mattheüs 12:38-41 –

Sin City : A Dame To Kill For – “Count Me In!” – “Trigger” TV Spot Anno 2014

6 “Maar wie een van deze kleinen, die in Mij geloven, doet struikelen, het zou beter voor hem geweest zijn dat een molensteen aan zijn hals gehangen was en hij in de diepte van de zee gezonken was.”
– Mattheüs 18:6 –

The Big Bang Theory : Season 1 – Episode 9 : “The Cooper-Hofstadter Polarization” – “Running The Red Corvette”

9 “Als uw oog u doet struikelen, ruk het uit en werp het van u. Het is beter voor u met één oog tot het leven in te gaan, dan met twee ogen in het helse vuur* (*Letterlijk: de hel van het vuur.) geworpen te worden.”
– Mattheüs 18:9 –

Prince – Little Red Corvette – Anno 1982

40 “En Hij kwam bij de discipelen en trof hen slapend aan en Hij zei tegen Petrus: Kon u dan niet één uur met Mij waken?
41 Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.”
– Mattheüs 26:40-41 –