Sterrenhemel – Historische Helden

Timothy Keller – “Noah And The Reasons Of Faith : Faith As Understanding” – Anno 1994

Willem – Vallende Sterren – Anno 2018

Dick Pieterman – “Groeien In Geloof : Deel III” – Anno 2017

TQ Featuring Mikkey Halsted – Star – Anno 2013

25 “Met wie zou u Mij willen vergelijken,
of aan wie ben Ik gelijk?
zegt de Heilige.
26 Sla uw ogen op naar omhoog,
en zie Wie deze dingen geschapen heeft;
Hij is het Die hun leger voltallig tevoorschijn brengt,
ze alle bij name roept
door Zijn grote vermogen en Zijn sterke kracht;
er ontbreekt er niet één.”
– Jesaja 40:25-26 –

The Mummy – “Come On, My Friend, Where Is Your Sense Of Adventure?!” – Anno 2017

TQ – Explosive – Anno 2019

TQ – Hollywood (Remix)

Jezus Christus

Kaïn & Abel

Noach

Melchizedek

Hagar

Jakob

Rachab

Jonathan

Salomo

Simson

Bathseba

Ruth

Jona

Jozef

De Samaritaanse Vrouw

Simon De Tovenaar

1 “Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet.”
– Hebreeën 11:1 –

2 “Hierdoor immers hebben de ouden een goed getuigenis gekregen.
3 Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het Woord van God, en wel zo dat de dingen die men ziet, niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is.”
– Hebreeën 11:2-3 –

4 “Door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan Kaïn. Daardoor kreeg hij getuigenis dat hij rechtvaardig was; dit heeft God met het oog op zijn gaven getuigd. En door dit geloof spreekt hij nog, nadat hij gestorven is.”
– Hebreeën 11:4 –

5 “Door het geloof werd Henoch weggenomen, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, omdat God hem weggenomen had. Vóór zijn wegneming kreeg hij namelijk het getuigenis dat hij God behaagde.”
– Hebreeën 11:5 –

6 “Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken.”
– Hebreeën 11:6 –

7 “Door het geloof heeft Noach, toen hij een aanwijzing van God ontvangen had van de dingen die nog niet te zien waren, uit ontzag voor God de ark gebouwd, tot redding van zijn gezin. Daardoor heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden van de rechtvaardigheid die overeenkomstig het geloof is.”
– Hebreeën 11:7 –

8 “Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou.”
– Hebreeën 11:8 –

9 “Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de belofte als in een vreemd land en heeft hij in tenten gewoond, met Izak en Jakob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte.”
– Hebreeën 11:9 –

10 “Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de Bouwer en Ontwerper is.”
– Hebreeën 11:10 –

11 “Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zwanger te worden* (*Letterlijk: tot grondlegging van zaad.) en een kind te baren, ondanks haar hoge ouderdom, omdat zij Hem getrouw heeft geacht Die het beloofd had.”
– Hebreeën 11:11 –

12 “Daarom zijn er zelfs uit één man en dat uit iemand wiens kracht al gestorven was, zovelen geboren als de sterren van de hemel in menigte en als het zand op het strand van de zee, dat niet te tellen is.”
– Hebreeën 11:12 –

13 “Deze allen zijn in het geloof gestorven. Zij hebben de vervulling van de beloften niet verkregen, maar hebben die vanuit de verte gezien en geloofd en begroet, en zij hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners op de aarde waren.”
– Hebreeën 11:13 –

14 “Want wie zulke dingen zeggen, laten duidelijk blijken dat zij een vaderland zoeken.”
– Hebreeën 11:14 –

15 “En als zij aan het vaderland gedacht hadden vanwaaruit zij weggegaan waren, zouden zij gelegenheid gehad hebben om terug te keren.”
– Hebreeën 11:15 –

16 “Maar nu verlangen zij naar een beter, dat is naar een hemels vaderland. Daarom schaamt God Zich niet voor hen om hun God genoemd te worden. Want Hij had voor hen een stad gereedgemaakt.”
– Hebreeën 11:16 –

17 “Door het geloof heeft Abraham, toen hij door God op de proef gesteld werd, Izak geofferd. En hij, die de beloften ontvangen had, heeft zijn eniggeborene geofferd.
18 Tegen hem was gezegd: Dat van Izak* (*Letterlijk: In Izak.) zal uw nageslacht genoemd worden. Hij overlegde bij zichzelf dat God bij machte was hem zelfs uit de doden op te wekken.
19 En hij kreeg hem als het ware daaruit ook terug.”
– Hebreeën 11:17-19 –

20 “Door het geloof heeft Izak zijn zonen Jakob en Ezau gezegend, met betrekking tot toekomstige dingen.”
– Hebreeën 11:20 –

21 “Door het geloof heeft Jakob bij zijn sterven ieder van de zonen van Jozef gezegend en hij boog zich in aanbidding neer, terwijl hij leunde op het uiteinde van zijn staf.”
– Hebreeën 11:21 –

22 “Door het geloof heeft Jozef bij zijn sterven melding gemaakt van de uittocht van de Israëlieten en heeft hij een opdracht gegeven in verband met zijn gebeente.”
– Hebreeën 11:22 –

23 “Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, drie maanden lang door zijn ouders verborgen, omdat zij zagen dat het een heel bijzonder kindje was. En zij waren niet bevreesd voor het bevel van de koning.”
-Hebreeën 11:23 –

24 “Door het geloof heeft Mozes, toen hij groot geworden was, geweigerd een zoon van de dochter van de farao genoemd te worden.”
– Hebreeën 11:24 –

25 “Hij koos ervoor liever met het volk van God slecht behandeld te worden dan voor een ogenblik het genot van de zonde te hebben.”
– Hebreeën 11:25 –

26 “Hij beschouwde de smaad van Christus als grotere rijkdom dan de schatten in Egypte, want hij had het loon voor ogen.
27 Door het geloof heeft hij Egypte verlaten zonder bevreesd te zijn voor de toorn van de koning. Want hij bleef standvastig, als zag hij de Onzichtbare.”
– Hebreeën 11:26-27 –

28 “Door het geloof heeft hij het Pascha ingesteld en het besprenkelen met het bloed, opdat de verderver van de eerstgeborenen hen niet zou treffen.”
– Hebreeën 11:28 –

29 “Door het geloof zijn zij door de Rode Zee gegaan als over het droge. Toen de Egyptenaren dat ook probeerden te doen, zijn ze verdronken.”
– Hebreeën 11:29 –

TQ Featuring Glasses Malone – The Kingdom

30 “Door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen, nadat ze tot zeven dagen toe omringd waren geweest.”
– Hebreeën 11:30 –

31 Door het geloof is Rachab, de hoer, niet omgekomen met de ongehoorzamen, omdat zij de verkenners met vrede had ontvangen.”
– Hebreeën 11:31 –

32 “En wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd ontbreekt mij om te vertellen over Gideon, Barak, Simson, Jefta, David en Samuel en de profeten.”
– Hebreeën 11:32 –

33 “Zij hebben door het geloof koninkrijken overwonnen, gerechtigheid in praktijk gebracht, beloften verkregen, muilen van leeuwen gesloten.”
– Hebreeën 11:33 –

34 “Zij hebben de kracht van het vuur geblust, zij zijn aan de scherpte van het zwaard ontkomen, zij hebben in zwakheid kracht ontvangen, zij zijn machtig geworden in de oorlog, legers van vreemden hebben zij op de vlucht gejaagd.”
– Hebreeën 11:34 –

35 “Vrouwen hebben hun doden teruggekregen door opstanding uit de dood. Maar anderen zijn gefolterd en namen de aangeboden verlossing niet aan, opdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden.”
– Hebreeën 11:35 –

36 “En weer anderen hebben spot en geselslagen verdragen, ja zelfs boeien en gevangenis.”
– Hebreeën 11:36 –

37 “Zij zijn gestenigd, in stukken gezaagd, in verzoeking gebracht, met het zwaard ter dood gebracht. Zij hebben rondgelopen in schapenvachten en geitenvellen. Zij leden gebrek, werden verdrukt en mishandeld”
– Hebreeën 11:37 –

38 “De wereld was hen niet waard. Zij dwaalden rond in afgelegen plaatsen en verbleven op bergen, in grotten en in holen in de aarde.”
– Hebreeën 11:38 –

39 “En deze allen hebben, hoewel zij door het geloof een goed getuigenis van God gekregen hebben, de vervulling van de belofte niet verkregen,”
– Hebreeën 11:39 –

40 “daar God met het oog op ons iets beters voorzien had, opdat zij zonder ons niet tot de volmaaktheid zouden komen.”
– Hebreeën 11:40 –