Bron Oasen – Bijbel Studies

“Artesische Bron Oase is een natuurlijke bron waarbij het uittredende water wordt gebruikt om land te bevloeien.”

TQ – Why?

Timothy Keller – “Questions Of Suffering”

12 “De HEERE zei tegen de satan: Zie, alles wat hij heeft, is in uw hand; alleen naar hemzelf mag u uw hand niet uitsteken. En de satan ging weg van het aangezicht van de HEERE.”
– Job 1:12 –

Young Sheldon – Season 1, Episode 11 – “Why?”

1 “Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo’n menigte* (*Letterlijk: wolk.) van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt,
2 terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God.”
– Hebreeën 12:1-2 –

Timothy Keller – “If God Is Good, Why Is There So Much Evil In The World?”

2 “Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn,
door rivieren, zij zullen u niet overspoelen.
Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden,
geen vlam zal u aansteken.
3 Want Ik ben de HEERE, uw God,
de Heilige van Israël, uw Heiland.
Ik heb Egypte als losgeld voor u gegeven,
Cusj en Seba in uw plaats.”
– Jesaja 43:1-2 –

Collateral Beauty – Anno 2016

Céline Dion – How Does A Moment Last Forever (Soundtrack From “Beauty And The Beast”) – Anno 2017

Herman Boon – Ook Jezus Ging In Quarantaine – Anno 2020

Quantum Of S0lace – “That’s A Sinkhole. There Are A Few Around Here” – Anno 2008

The Big Bang Theory : Season 3 – Episode 5 : “The Creepy Candy Coating Corollary” – “So My Path To Satisfaction Is Blocked By Lonely Larry And Captain Sweatpants”

The Lord Of The Rings : The Fellowship Of The Ring – “Through Fire, And Water. From The Lowest Dungeon To The Highest Peak, I Fought With The Balrog Of Morgoth. Until At Last, I Threw Down My Enemy And Smote His Ruin Upon The Mountainside” – Anno 2001

Transformers – “Scorponok Desert Battle” – Anno 2007

1 “Toen werd Jezus door de Geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel.”
– Mattheüs 4:1 –

The Lord Of The Rings : The Return Of The King – “It’s The White Rider!” – Anno 2003

2 “En nadat Hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, kreeg Hij ten slotte honger.
3 En de verzoeker kwam bij Hem en zei: Als U Gods Zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden.
4 Maar Hij antwoordde en zei: Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt.”
– Mattheüs 4:2-4 –

The Lord Of The Rings : The Return Of The King – “Go Back To The Abyss! Fall Into Nothingness That Awaits You And Your Master” – Anno 2003

5 “Toen nam de duivel Hem mee naar de heilige stad en zette Hem op het hoogste gedeelte van de tempel,
6 en hij zei tegen Hem: Als U de Zoon van God bent, werp Uzelf dan naar beneden, want er staat geschreven dat Hij Zijn engelen voor U bevel zal geven, en dat zij U op de handen zullen dragen, opdat U Uw voet niet misschien aan een steen stoot.
7 Jezus zei tegen hem: Er staat eveneens geschreven: U zult de Heere, uw God, niet verzoeken.”
– Mattheüs 4:5-7 –

The Lord Of The Rings : The Return Of The King – “I Am No Man!” – Anno 2003

8 “Opnieuw nam de duivel Hem mee, nu naar een zeer hoge berg, en hij liet Hem al de koninkrijken van de wereld zien, met hun heerlijkheid,
9 en zei tegen Hem: Dit alles zal ik U geven, als U knielt en mij aanbidt.
10 Toen zei Jezus tegen hem: Ga weg, satan, want er staat geschreven: De Heere, uw God, zult u aanbidden en Hem alleen dienen.”
– Mattheüs 4:8-10 –

11 “Toen liet de duivel Hem gaan; en zie, engelen kwamen en dienden Hem.”
– Mattheüs 4:11 –

Quantum Of Solace – “But The Good News Is ; You’re In The Middle Of A Desert” – Anno 2008

The Big Bang Theory : Season 3 – Episode 5 : “The Creepy Candy Coating Corollary” – “Kill Wil Wheaton. From Hell’s Hearth, Stab At Him”

The Hobbit : The Desolation Of Smaug – “Gandalf vs Sauron” – Anno 2013

7 “Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten.”
– Jakobus 4:7 –

Star Wars : Episode I : “The Phantom Menace” – “Qui-Gon, Sir, Wait! I’m Tired!”

Star Wars : Episode IX : “The Rise Of Skywalker” – Anno 2019

Herman Boon – “Ben Jij Bereid Jezelf Te Reinigen?” – Anno 2018

Young Sheldon – Season 1, Episode 3 – “I Vow To Destroy Pastor Jeff”

16 “Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid,
17 opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.”
– 2 Timotheüs 3:16-17 –

“Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.”
– Hebreeën 4:12 –

14 “Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt,
15 en u van jongs af de heilige Schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat in Christus Jezus is.”
– 2 Timotheüs 3:14-15 –

Young Sheldon – Season 2, Episode 3 – “Octopus Jesus”

Dick Pieterman – “De Rechtvaardige Zal Uit Geloof Leven” – Anno 2011

16 “Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek.
17 Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.”
– Romeinen 1:16-17 –

The Big Bang Theory – Sheldon Cooper & Penny Presents : “Fun With Flags” – Episode : “Invite Them In”

22 “En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf.”
– Jakobus 1:22 –