Hagar – Deel I – Vrucht Van Verachting ; Veroordelend Vonnis Tot Verkettering

The Rock, The Road And The Rabbi Foundation – The God Who Sees – Anno 2019

Dick Pieterman – “De Woestijn Zal Bloeien” – Anno 2012

The Opposites & Band – Je Kan Het Niet (Live @ GIEL!) – Anno 2013

18 “Toen ik zei: Mijn voet wankelt,
ondersteunde Uw goedertierenheid mij, HEERE.
19 Toen mijn gedachten binnen in mij zich vermenigvuldigden,
verkwikten Uw vertroostingen mijn ziel.”
– Psalm 94:19 –

Alice In Wonderland – Anno 2010

Avril Lavigne – Alice (Underground) (Official Soundtrack From “Alice In Wonderland”) – Anno 2010

Opwekking 778 – “Hoe Lang, O Heer?”

2 “Hoelang nogHEERE? Zult U mij voor altijd vergeten?
Hoelang zult U Uw aangezicht nog voor mij verbergen?
3 Hoelang zal ik nog plannen maken in mijn ziel,
verdriet hebben in mijn hart, dag na dag?
Hoelang zal mijn vijand zich nog boven mij verheffen?”
– Psalm 13:2-3 –

TQ – Change (Intro) – Anno 1998

Once Upon A Time In Hollywood – “Would It Botter You If I Sat Next To You And Read My Book Too?” – Anno 2019

Black Widow – Anno 2020

Emma Watson, Luke Evans, Josh Gad – Belle (Soundtrack From “Beauty And The Beast”) – Anno 2017

Coldplay – Paradise – Anno 2011

Madonna – Frozen – Anno 1998

25 “Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal Ik u reinigen.
26 Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven.”
– Ezechiël 36:25-26 –

Craig David Featuring Bastille – I Know You – Anno 2018

Harley Quinn : Birds Of Prey – Anno 2020

Craig David – Love Will Come Around – Anno 2018

13 “Daarom, zie, Ikzelf ga haar lokken,
haar de woestijn in leiden,
en naar haar hart spreken.
14 Ik zal haar daarvandaan haar wijngaarden geven,
en het Dal van Achor tot een deur van hoop.
Daar zal zij zingen als in de dagen van haar jeugd,
als op de dag dat zij wegtrok uit het land Egypte.”
– Hosea 2:13-14 –

Once Upon A Time In Hollywood – “He Spends More Of His Days In Pain Than He Ever Did Before…” – Anno 2019

12 “Er is soms een weg die iemand recht schijnt,
maar het einde ervan zijn wegen van de dood.”
– Spreuken 14:12 –

3 “Want de lippen van een vreemde vrouw druipen van honingzeem,
haar gehemelte is gladder dan olie,
4 maar het laatste van haar is bitter als alsem,
scherp als een tweesnijdend zwaard.* (*Letterlijk: een zwaard van monden.)
5 Haar voeten dalen af naar de dood,
haar voetstappen sturen aan op het graf;
6 opdat je het pad ten leven niet zou inslaan,
zwalken haar sporen zonder dat je het beseft.
7 Nu dan, kinderen, luister naar mij
en wijk niet af van de woorden van mijn mond.
8 Houd je weg ver bij haar vandaan
en kom niet in de nabijheid van de deur van haar huis,
9 opdat je je waardigheid niet aan anderen geeft
en je jaren aan een meedogenloze,
10 opdat vreemden zich niet verzadigen met jouw kracht,
en je zwoegen ten goede komt aan het huis van een onbekende,
11 zodat je uiteindelijk kermt,
als het gedaan is met je vlees en je lichaam,”
– Spreuken 5:3-11 –

19 “Uw eigen kwaad straft u
en uw eigen afdwalingen bestraffen u.
Erken en zie in, dat het kwaad en bitter is
de HEERE, uw God, te verlaten,
en dat er geen vreze voor Mij bij u is,
spreekt de Heere, de HEERE van de legermachten.


20
Want van oude tijden af heb Ik uw juk gebroken,
en uw banden verscheurd.
U zei: Ik wil niet dienen!
Maar op elke hoge heuvel
en onder elke bladerrijke boom
legt u zich als een hoer neer.
21 Ík had u evenwel geplant, een edele wijnstok,
een volkomen betrouwbare stek.
Hoe bent u tegenover Mij dan veranderd in wilde ranken
van een uitheemse wijnstok?
22 Want al zou u zich met loog wassen
en zou u zeep in overvloed gebruiken,
uw ongerechtigheid blijft een vlek voor Mijn aangezicht,
spreekt de Heere HEERE.”
– Jeremia 2:19-22 –

Timothy Keller – “How Sin Makes Us Addicts” – Anno 1999

23 “Hoe kunt u dan zeggen: Ik heb mij niet verontreinigd,
ik ben niet achter de Baäls aan gegaan?
Zie uw weg in het dal,
erken wat u gedaan hebt,
snelle, op al haar wegen heen en weer rennende, jonge vrouwtjeskameel,
24 een wilde ezelin, gewend aan de woestijn,
de wind opsnuivend in haar hitsigheid,
haar bronst – wie kan haar keren?
Allen die haar zoeken, hoeven zich niet af te matten,
in haar maand zullen zij haar wel vinden.
25 Verhinder uw voet barrevoets te gaan
en verhinder uw keel de dorst!
Maar u zegt: Daar is geen hoop op, nee,
want ik heb vreemden lief,
en ik zal achter hen aan gaan.”
– Jeremia 2:23-25 –

16 “om je te redden van de vreemde vrouw,
de onbekende die met haar woorden vleit,
17 die de leidsman van haar jeugd verlaat,
en het verbond van haar God vergeet.
18 Haar huis helt immers over naar de dood,
en haar sporen naar de gestorvenen.
19 Allen die bij haar komen, zullen niet terugkomen
en de paden van de levenden niet bereiken.”
– Spreuken 2:16-19 –

TQ – California Dreamin’ – Anno 2012

The Opposites – Vandaag – Anno 2009

Flinke Namen – Wolken – Anno 2012

The Opposites – Licht Uit – Anno 2010

The Opposites – Hey DJ – Anno 2012

Tove Lo – Habits (Stay High) – Hippie Sabotage Remix – Anno 2013

3 “U bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt, met het doel het in uw hartstochten door te brengen.
4 Overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt.”
– Jakobus 4:3-4 –

4 “Het samenraapsel van vreemdelingen dat in hun midden verkeerde, werd met gulzigheid bevangen;
daarom jammerden ook de Israëlieten opnieuw en zeiden: Wie zal ons vlees te eten geven?
5 Wij denken terug aan de vis die wij in Egypte voor niets aten, aan de komkommers, de watermeloenen, de prei, de uien en de knoflook.
6 Maar nu droogt onze ziel uit, er is helemaal niets dan dit manna voor onze ogen!”
– Numeri 11:4-6 –

Timothy Keller – “Sin As Slavery” – Anno 1996

6 “De kapitein kwam bij hem en zei tegen hem: Hoe kunt u zo diep in slaap zijn! Sta op, roep uw God aan! Misschien zal die God aan ons denken, zodat wij niet vergaan!”
– Jona 1:6 –

Bastille – Pompeii – Anno 2013

The Opposites – Op Een Level – Anno 2013

The Opposites – Slapeloze Nachten – Anno 2013

18 “Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God.
19 En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liefgehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht.
20 Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden.
21 Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken openbaar wordt dat ze in God gedaan zijn.”
– Johannes 3:18-21 –

2 “Predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht.
3 Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten.
4 Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels.”
– 2 Timotheüs 4:2-4 –

Mad Max : Fury Road – “Oh What A Day, What A Lovely Day! … I Live, I Die, I Live Again!” – Anno 2015

11 “Welke stad of welk dorp u ook zult binnenkomen, onderzoek wie het daarin waard is; en blijf daar, totdat u weer vertrekt.
12 En als u een huis binnengaat, begroet het dan.
13 En als dat huis het waard is, laat dan uw vrede erover komen, maar als het dat niet waard is, laat dan uw vrede tot u terugkeren.
14 En als iemand u niet ontvangt en niet naar uw woorden luistert, vertrek dan uit dat huis of die stad en schud het stof van uw voeten.”
– Mattheüs 10:11-14 –

The Opposites Featuring Sef – Crazy Zin In – Anno 2010

The Opposites – Live @ Lowlands – Anno 2013

The Opposites Featuring Mr. Probz – Sukkel Voor De Liefde – Anno 2013

Mad Max : Fury Road – “We Had No Water, And Water Was Filth, It Was Poisoned” – Anno 2015

4 “Er waren er die dwaalden in de woestijn, op een weg door de wildernis,
een stad om te wonen vonden zij niet.
5 Zij waren hongerig, ja, ook dorstig,
hun ziel was in hen bezweken.
6 Maar toen zij in hun benauwdheid tot de HEERE riepen,
redde Hij hen uit hun angsten.
7 Hij leidde hen op een rechte weg,
zodat zij naar een stad konden gaan om te wonen.”
– Psalm 107:4-7 –

13 “Maar zij vergaten spoedig Zijn werken.
Zij wachtten niet op Zijn raad,
14 en werden met gulzigheid bevangen in de woestijn;
zij stelden God op de proef in de wildernis.
15 Toen gaf Hij hun wat zij begeerden,
maar henzelf* (*Letterlijk: hun zielen.) deed Hij uitteren.* (*Letterlijk: zond Hij een uittering.)”
– Psalm 106:13-15 –

17 “Er waren dwazen die om hun weg vol overtreding* (*Letterlijk: om de weg van hun overtreding.)
en om hun ongerechtigheden gekweld werden.
18 Hun ziel had een afschuw van al het voedsel,
zij waren tot aan de poorten van de dood gekomen.
19 Maar toen zij in hun benauwdheid tot de HEERE riepen, verloste Hij hen uit hun angsten.
20 Hij zond Zijn woord uit, genas hen en bevrijdde hen uit hun grafkuilen.”
– Psalm 107:17-20 –

7 “De Engel van de HEERE vond haar bij een waterbron in de woestijn, bij de bron aan de weg naar Sur.”
– Genesis 16:7 –

Diggy Dex – Altijd Dichtbij – Anno 2020

19 “God opende toen haar ogen, zodat zij een waterput zag. Zij liep ernaartoe, vulde de zak met water en gaf de jongen te drinken.”
– Genesis 21:19 –

TQ – The Fire & The Water – Anno 2020

Marco Borsato & Matt Simons – Breng Me Naar Het Water – Anno 2015

28 “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.
29 Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel;
30 want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.”
– Mattheüs 11:28-30 –

Star Wars – Episode IX : The Rise Of Skywalker – Anno 2019

TQ – Freedom – Anno 2017

2Pac – Changes – Anno 1998

TQ – Changes – Anno 2019

Kristen Bell, Idina Menzel, Josh Gad & Jonathan Groff – Some Things Never Change (Soundtrack From “Frozen II”) – Anno 2019

5 “Geen oog zag naar u om, om een van die dingen uit medelijden bij u te doen. U werd weggeworpen op het open veld uit afschuw voor uw leven op de dag dat u geboren werd.
6 Toen Ik voorbij u kwam, zag Ik u trappelend in uw bloed en Ik zei tegen u in uw bloed: Leef! Ja, Ik zei tegen u in uw bloed: Leef!”
– Ezechiël 16:5-6 –

TQ – I Wish – Anno 2013

6 “Wie is zij die daar uit de woestijn komt,
als zuilen van rook,
in een wolk van mirre en wierook,
van allerlei geurige kruiden van de koopman?”
– Hooglied 3:6 –

Spectre – Anno 2015

Sam Smith – Writing’s On The Wall – Anno 2015

18 “Denk niet aan de dingen van vroeger,
let niet op de dingen van het verleden.
19 Zie, Ik maak iets nieuws.
Nu zal het ontkiemen. Zult u dat niet weten?
Ja, Ik zal een weg aanleggen in de woestijn,
rivieren in de wildernis.”
– Jesaja 43:18-19 –

TQ – Emergency – Anno 2019

Avril Lavigne – I’m With You – Anno 2002

Coldplay – Fix You – Anno 2005

Wyclef Jean Featuring Mary J. Blige – 911 – Anno 2000

2Pac Featuring Sierra Deaton – Little Do You Know (NodaMixMusic Mashup)

Coldplay – A Sky Full Of Stars – Anno 2014

14 “Van u ging een naam uit onder de heidenvolken vanwege uw schoonheid, want die was volmaakt door Mijn glorie, die Ik op u gelegd had, spreekt de Heere HEERE.”
– Ezechiël 16:14 –

Mena Massoud & Naomi Scott – Desert Moon (Soundtrack From “Aladdin”) – Anno 2019

2 Brothers On The 4th Floor – Come Take My Hand – Anno 1995

Tori Kelly Featuring Ed Sheeran – I Was Made For Loving You – Anno 2015

Aladdin – Anno 2019

Mena Massoud Featuring Naomi Scott – A Whole New World – Anno 2019

9 “Ú hebt mijn omzwervingen geteld;
doe mijn tranen in Uw kruik.
Staan zij niet in Uw register?
10 Dan zullen mijn vijanden terugdeinzen,
op de dag dat ik roep.
Dit weet ik: dat God met mij is.”
– Psalm 56:9-10 –

Naomi Scott – Speechless (Soundtrack From “Aladdin”) – Anno 2019

2Pac Featuring The Notorious B.I.G. – Hold On Be Strong (Matoma Remix)

TQ – Come Again (Interlude) – Anno 2000

5 “Maar Hij is om onze overtredingen verwond,
om onze ongerechtigheden verbrijzeld.
De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem,
en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.
6 Wij dwaalden allen als schapen,
wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg.
Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen
op Hem doen neerkomen.
7 Toen betaling geëist werd, werd Híj verdrukt,*
(*Of: Hij werd mishandeld en Hij werd verdrukt.)
maar Hij deed Zijn mond niet open.
Als een lam werd Hij ter slachting geleid;
als een schaap dat stom is voor zijn scheerders,
zo deed Hij Zijn mond niet open.”
– Jesaja 53:5-7 –

Dick Pieterman – “Verzoent Met Je Verleden” – Anno 2012

Walt Disney Presents : Alice In Wonderland – “Opening Credits” – Anno 1951

1 “Maar Sarai, de vrouw van Abram, had hem geen kinderen geschonken. Nu had zij een Egyptische slavin, van wie de naam Hagar was.”
– Genesis 16:1 –

American Pie : Reunion – Anno 2012

American Pie : Reunion – “What? You’re Not A … Not A Kid Anymore!” – Anno 2012

TQ – Temptation – Anno 2019

American Pie : Reunion – “A Babysitter’s Job Never Ends” – Anno 2012

2 “Daarom zei Sarai tegen Abram: Zie toch, de HEERE heeft mijn baarmoeder gesloten, zodat ik geen kinderen kan krijgen. Kom toch bij mijn slavin; misschien zal ik uit haar nageslacht krijgen.* (*Letterlijk: gebouwd worden.) En Abram luisterde naar de stem van Sarai.”
– Genesis 16:2 –

Sam Smith – Writing’s On The Wall (Live @ The Graham Norton Show) – Anno 2015

3 “Toen nam Sarai, de vrouw van Abram, Hagar, de Egyptische, haar slavin, nadat Abram tien jaar in het land Kanaän gewoond had, en gaf haar aan Abram, haar man, als vrouw voor hem.
4 Hij kwam bij Hagar en zij werd zwanger. Toen zij nu zag dat zij zwanger geworden was, was haar meesteres in haar ogen verachtelijk.”
– Genesis 16:1-4 –

5 “Toen zei Sarai tegen Abram: De verantwoordelijkheid voor het onrecht dat mij wordt aangedaan, ligt bij jou. Ik heb jou zelf mijn slavin in je schoot gegeven, maar nu zij ziet dat zij zwanger is geworden, ben ik in haar ogen verachtelijk. Laat de HEERE oordelen tussen mij en jou.
6 En Abram zei tegen Sarai: Zie, jouw slavin is in jouw macht. Doe met haar wat goed is in jouw ogen. Toen vernederde Sarai haar, zodat zij bij haar wegvluchtte.”
– Genesis 16:5-6 –

Lecrae Featuring Tori Kelly – I’ll Find You – Anno 2017

Lauren Daigle – Peace Be Still (Live) – Anno 2017

Tori Kelly – Psalm 42 (Live) – Anno 2018

Labrinth Featuring Emeli Sandé – Beneath Your Beautiful – Anno 2012

A Great Big World Featuring Christina Aquilera – Say Something – Anno 2013

Lauren Daigle – Resque – Anno 2019

Alice In Wonderland – “You’d Best Be On Your Way” – Anno 2010

Frozen II – “Samantha” – Anno 2019

Frozen II – “I Think They Got It” – Anno 2019

Frozen – Anno 2013

7 “De Engel van de HEERE vond haar bij een waterbron in de woestijn, bij de bron aan de weg naar Sur.
8 En Hij zei: Hagar, slavin van Sarai! Waar komt u vandaan en waar gaat u heen? Zij zei: Ik ben op de vlucht voor mijn meesteres Sarai.
9 Toen zei de Engel van de HEERE tegen haar: Keer terug naar uw meesteres, en onderwerp u aan haar gezag.* (*Letterlijk: verneder u onder haar handen.)”
– Genesis 16:7-9 –

Lauren Daigle – Still Rolling Stones – Anno 2018

10 “Verder zei de Engel van de HEERE tegen haar: Ik zal uw nageslacht zeer talrijk maken, zodat het vanwege de menigte niet geteld kan worden.
11 Ook zei de Engel van de HEERE tegen haar: Zie, u bent zwanger; u zult een zoon baren en u moet hem de naam Ismaël* (*Ismaël betekent: God hoort.) geven, omdat de HEERE uw verdrukking gehoord heeft.
12 En hij zal zijn een wilde ezel van een mens; zijn hand zal tegen allen zijn, en de hand van allen tegen hem; en hij zal wonen tegenover al zijn broeders.”
– Genesis 16:10-12 –

Adele – Skyfall – Anno 2012

13 “En zij gaf de HEERE, Die tot haar sprak, de naam: U bent de God Die naar mij omziet! Want zij zei: Heb ik hier dan Hem gezien Die naar mij omgezien heeft?
14 Daarom gaf men die put de naam: de put Lachai-Roï;* (*Lachai-Roï betekent: de Levende Die naar mij omziet.) zie, hij ligt tussen Kades en Bered.”
– Genesis 16:13-14 –

Lauren Daigle – Rebel Heart – Anno 2018

LeAnn Rimes – How Do I Live – Anno 1997

15 “Hagar baarde een zoon bij Abram, en Abram gaf zijn zoon, die Hagar gebaard had, de naam Ismaël.
16 Abram was zesentachtig jaar oud, toen Hagar Ismaël bij Abram baarde.”
– Genesis 16:15-16 –

The Opposites – Je Kan Het Niet (Live @ GIEL!) – Anno 2012

The Big Bang Theory : Season 8 – Episode 23 – “The Maternal Combustion” – “It’s The Hard-Knock Life For Us”

Fit Featuring Laura Jansen – Stapje Terug (Remix) – Anno 2013

Dick Pieterman – “De Openbaring Van De Schat” – Anno 2011

Casino Royale – “Let Me See” – Anno 2006

4 “Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden.”
– Mattheüs 5:4 –

Casino Royale – Anno 2006

Men In Black : International – Anno 2019

10 “Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.”
– Efeze 2:10 –

Rivers & Robots – Author / Perfector – Anno 2018

Dedicated To Rosalie

16 “Was u, reinig u!
Doe uw slechte daden
van voor Mijn ogen weg!
Houd op met kwaad doen,
17 leer goed te doen,
zoek het recht!
Help de verdrukte,
doe de wees recht,
bepleit de rechtszaak van de weduwe!”
Jesaja 1:16-17 –

Lauren Daigle – Under Your Wings – Anno 2018

1 “Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten,
zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.
2 Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht,
mijn God, op Wie ik vertrouw!
3 Want Híj zal u redden van de strik van de vogelvanger,
van de zeer verderfelijke pest.
4 Hij zal u beschutten met Zijn vlerken,
onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen,
Zijn trouw is een schild en een pantser.”
– Psalm 91:1-4 –

Alice In Wonderland – “Off With Your Head!” – Anno 2010

21 “Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.”
– Romeinen 12:21 –

Madonna – Frozen – Anno 1998

Adam Lambert – Ghost Town – Anno 2015

Meester Richard – Is Je Deur Nog Op Slot?

Dick Pieterman – “Als Hij Komt…” – Anno 2018

12 “U kroont het jaar van Uw goedheid,
Uw voetstappen druipen van overvloed,
13 zij bedruipen de weiden van de woestijn.
De heuvels omgorden zich met vreugde.”
– Psalm 65:12-13 –

Dick Pieterman – “Studie Over Het Boek RUTH : Hoofdstuk 2”

7 “Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden.
8 Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en voor wie klopt zal opengedaan worden.”
– Mattheüs 7:7-8 – 

Alice In Wonderland – Anno 2010

Alice Through The Looking Glass – Anno 2016

13 “Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan;
14 maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden.”
– Mattheüs 7:13-14 –

20 “Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij.”
– Openbaring 3:20 –

11 “Onze mond heeft zich vrijmoedig voor u geopend, Korinthiërs, ons hart staat wijd open.
12 U neemt geen kleine plaats in ons hart in, maar zelf bent u enghartig. (*Letterlijk: nauw in uw ingewanden.)
13 Zet dan ook van uw kant – ik spreek als tot mijn kinderen – uw hart wijd open.”
– 2 Korinthe 6:11-13 –

Dick Pieterman – “God Komt Tot Ons” – Anno 2011

Kacey Musgraves – All Is Found (Soundtrack From “Frozen II”) – Anno 2019

TQ – The Fire & The Water – Anno 2020

Alice DJ – Better Off Alone (UK Edit) – Anno 1999

Mena Massoud & Naomi Scott – Desert Moon (Soundtrack From “Aladdin”) – Anno 2019

LeAnn Rimes – I Need You – Anno 2000

Gawvi – In The Water – Anno 2017

Marco Borsato & Matt Simons – Breng Me Naar Het Water – Anno 2015

Mena Massoud Featuring Naomi Scott – A Whole New World – Anno 2019

10 “Jezus antwoordde en zei tegen haar: Als u de gave van God kende, en wist Wie Hij is Die tegen u zegt: Geef Mij te drinken, u zou het Hem hebben gevraagd en Hij zou u levend water gegeven hebben.
11 De vrouw zei tegen Hem: Heere, U hebt geen emmer en de put is diep; waar hebt U dan het levende water vandaan?
12 Bent U soms meer dan onze vader Jakob, die ons de put gegeven heeft en zelf daaruit gedronken heeft, evenals zijn kinderen en zijn kudden?
13 Jezus antwoordde en zei tegen haar: Ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen,
14 maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven.
15 De vrouw zei tegen Hem: Heere, geef mij dat water, opdat ik geen dorst meer zal hebben en niet hier hoef te komen om te putten.”
– Johannes 4:10-15 –

Naomi Scott – Speechless (Soundtrack From “Aladdin”) – Anno 2019

Timothy Keller – “Changed Lives : The Woman @ The Well”

Kacey Musgraves – All Is Found (Soundtrack From “Frozen II”) – Anno 2019

Opwekking 642 : De Rivier (Live @ Nederland Zingt) – Anno 2018

Darren & Jessie Clarke – It All Comes Down To You – Anno 2014