Jezus & De Voetwassing – Vredevorst Was Voeten Van Volgelingen – Johannes XIII

Nederland Zingt – Opwekking 705 : “Toon Mijn Liefde” (Live @ Nederland Zingt Dag 2018)

34 “Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben.
35 Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt.”
– Johannes 13:34-35 –

TQ – Why? – Anno 2019

Jesus Christ Washes The Feet Of His Disciples

1 “En vóór het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat Zijn uur gekomen was dat Hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader, heeft Hij de Zijnen, die in de wereld waren en die Hij liefgehad had, liefgehad tot het einde.”
– Johannes 13:1 –

The Last Supper

2 “Toen dan de maaltijd plaatsvond en de duivel Judas Iskariot, de zoon van Simon, al in het hart gegeven had Hem te verraden,
3 stond Jezus, Die wist dat de Vader Hem alle dingen in handen gegeven had en dat Hij van God uitgegaan was en tot God heen ging,
4 op van de maaltijd, legde Zijn kleren af, nam een linnen doek en deed die om Zijn middel.
5 Daarna goot Hij water in de waskom en begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met de linnen doek die Hij om Zijn middel had.”
– Johannes 13:2-5 –

Nederland Zingt – Opwekking 705 : “Toon Mijn Liefde” (Live @ Nederland Zingt Dag 2018)

TQ – Why? – Anno 2019

Jesus Christ Washes The Feet Of His Disciples

Frozen II – Anno 2019

Josh Gad – When I Am Older (Soundtrack From “Frozen II”) – Anno 2019

6 “Zo kwam Hij bij Simon Petrus en die zei tegen Hem: Heere, wilt Ú mij de voeten wassen?
7 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Wat Ik doe, weet u nu niet, maar u zult het later inzien.
8 Petrus zei tegen Hem: U zult mijn voeten in der eeuwigheid niet wassen! Jezus antwoordde hem: Als Ik u niet was, hebt u geen deel met Mij.
9 Simon Petrus zei tegen Hem: Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd.
10 Jezus zei tegen hem: Wie gebaad heeft, heeft slechts nodig dat zijn voeten worden gewassen, want hij is al geheel rein. En u bent rein, maar niet allen.”
– Johannes 13:6-10 –

11 “Want Hij wist wie Hem verraden zou; daarom zei Hij: U bent niet allen rein.”
– Johannes 13:11 –

12 “Toen Hij dan hun voeten gewassen had en Zijn kleren weer had aangedaan, ging Hij weer aanliggen en zei tegen hen: Ziet u in wat Ik aan u gedaan heb?
13 U noemt Mij Meester en Heere, en u zegt het terecht, want Ik ben het.
14 Als Ik dan, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars voeten wassen.
15 Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen zoals Ik voor u heb gedaan.”
– Johannes 13:12-15 –

Star Wars – Episode III : Revenge Of The Sith – “Master. I’ve Disapointed You. Uh, I Haven’t Been Very Appreciative Of You’re Training. I’ve Been Arrogant, And I Apologize. I’ve Just Been So Frustrated With The Council.” – Anno 2005

16 “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Een dienaar is niet meer dan zijn heer, en een gezant niet meer dan hij die hem gezonden heeft.
17 Als u deze dingen weet, zalig bent u als u ze doet.”
– Johannes 13:16-17 –

18 “Ik zeg dit niet van u allen; Ik weet wie Ik uitverkoren heb. Maar de Schrift moet vervuld worden: Wie Mijn brood eet, heeft zich tegen Mij gekeerd.* (*Letterlijk: heeft de hiel tegen Mij opgeheven.)
19 Nu al zeg Ik het u voordat het gebeurt, opdat wanneer het gebeurt, u zult geloven dat Ik het ben.”
– Johannes 13:18-19 –

20 “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als iemand hem ontvangt die Ik zal zenden, ontvangt hij Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem Die Mij gezonden heeft.”
– Johannes 13:20 –

Stef Bos – Lied Van Petrus : “Vlees En Bloed” – Anno 2009