Romeinen 8 – Zalig Zonder Zonde – Deel V – Vlees Is Vijandschap Versus Geest Getuigt

TQ Featuring Glasses Malone – The Kingdom

9 “Maar u bent niet in het vlees, maar in de Geest, wanneer althans* (*Of: omdat.) de Geest van God in u woont. Maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet van Hem.”
– Romeinen 8:9 –

1 “Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.”
– Romeinen 8:1 –

2 “Want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood.”
– Romeinen 8:2 –

3 “Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan: Hij heeft Zijn eigen Zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees* (*Letterlijk: in gelijkheid van het vlees van zonde.) en dat omwille van de zonde, en de zonde veroordeeld in het vlees,
4 opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.”
– Romeinen 8:3-4 –

5 “Immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees, maar zij die naar de Geest zijn, de dingen van de Geest.”
– Romeinen 8:5 –

6 “Want het bedenken van het vlees is de dood, maar het bedenken van de Geest is leven en vrede.”
– Romeinen 8:6 –

7 “Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet.”
– Romeinen 8:7 –

8 “En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen.”
– Romeinen 8:8 –

9 “Maar u bent niet in het vlees, maar in de Geest, wanneer althans* (*Of: omdat.) de Geest van God in u woont. Maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet van Hem.”
– Romeinen 8:9 –

10 “Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid.
11 En als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal Hij Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in u woont.”
– Romeinen 8:10-11 –

12 “Welnu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven.”
– Romeinen 8:12 –

13 “Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de Geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven.”
– Romeinen 8:13 –

14 “Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God.”
– Romeinen 8:14 –

15 “Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader!”
– Romeinen 8:15 –

16 “De Geest Zelf getuigt met onze geest* (*Of: getuigt mede aan onze geest.) dat wij kinderen van God zijn.
17 En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus; wanneer wij althans met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden.”
– Romeinen 8:16-17 –

Timothy Keller – “How Sin Makes Us Addicts”

Timothy Keller – “Sin As Slavery”