Noah – Deel II – Verdorvenheid Tot Verdelgende Vloed

Kings Kaleidoscope Featuring Braille – Safe Retreat – Anno 2017

2 “Hij zei:
Ik heb U hartelijk lief, HEERE, mijn sterkte.
3 De HEERE is mijn rots en mijn burcht en mijn Bevrijder,
mijn God, mijn rots, tot Wie ik de toevlucht neem,
mijn schild en de hoorn van mijn heil, mijn veilige vesting.
4 Ik riep de HEERE aan, Die te prijzen is,
en werd verlost van mijn vijanden.
5 Banden van de dood hadden mij omvangen,
beken van verderf joegen mij angst aan.
6 Banden van het graf omringden mij,
valstrikken van de dood bedreigden mij.
7 In mijn nood riep ik de HEERE aan,
ik riep tot mijn God;
Hij hoorde mijn stem vanuit Zijn paleis,
mijn hulpgeroep voor Zijn aangezicht kwam in Zijn oren.”
– Psalm 18:2-7 –

Kings Kaleidoscope Featuring Braille – Safe Retreat (Live In Between) – Anno 2017

Peter Gabriel – Here Comes The Flood – Anno 1977

Herman Boon – “Ook Jezus Ging In Quarantaine” – Anno 2020

1 “Daarna zei de HEERE tegen Noach: Ga in de ark, u en heel uw gezin, want Ik heb gezien dat u te midden van uw tijdgenoten voor Mijn aangezicht rechtvaardig bent.”
– Genesis 7:1 –

2 “U moet voor uzelf van alle reine dieren zeven paar* (*Letterlijk: zeven zeven; zie ook vers 3.) nemen, een mannetje en zijn vrouwtje; maar van de dieren die niet rein zijn, één paar, een mannetje en zijn vrouwtje;”
– Genesis 7:2 –

3 “ook van de vogels in de lucht zeven paar, mannelijk en vrouwelijk, om de soort* (*Letterlijk: zaad of nageslacht.) op heel de aarde in leven te houden.”
– Genesis 7:3 –

4 “Want over nog zeven dagen zal Ik het op de aarde veertig dagen en veertig nachten laten regenen; en Ik zal al wat bestaat, wat Ik gemaakt heb, van de aardbodem verdelgen.
5 En Noach deed overeenkomstig alles wat de HEERE hem geboden had.
6 Noach was zeshonderd jaar oud toen de watervloed over de aarde kwam.”
– Genesis 7:4-6 –

7 “Toen ging Noach met zijn zonen, zijn vouw en de vrouwen van zijn zonen met hem in de ark, vanwege het water van de vloed.”
– Genesis 7:7 –

8 “Van de reine dieren, van de dieren die niet rein waren, van de vogels en van alles wat over de aardbodem kruipt,
9 kwamen er twee aan twee naar Noach in de ark, mannelijk en vrouwelijk, zoals God aan Noach geboden had.”
– Genesis 7:8-9 –

10 “En het gebeurde na die zeven dagen dat het water van de vloed over de aarde kwam.
11 In het zeshonderdste levensjaar van Noach, in de tweede maand, op de zeventiende dag van de maand, op die dag zijn alle bronnen van de grote watervloed opengebarsten en de sluizen van de hemel opengezet.
12 En er was regen op de aarde, veertig dagen en veertig nachten.”
– Genesis 7:10-12 –

13 “Op diezelfde dag gingen Noach en Sem, Cham en Jafeth, de zonen van Noach, en ook Noachs vrouw en de drie vrouwen van zijn zonen met hen in de ark,”
– Genesis 7:13 –

14 “zij, en al de wilde dieren naar hun soort, al het vee naar zijn soort, alle kruipende dieren, die over de aarde kruipen, naar hun soort, en alle vogels naar hun soort, al wat gevleugeld is.
15 En van alle vlees waar een levensgeest in was, kwamen ze naar Noach in de ark, twee aan twee.”
– Genesis 7:14-15 –

The Opposites – Zij Aan Zij – Anno 2007

16 “En die kwamen, kwamen als mannelijk en vrouwelijk, van alle vlees, zoals God hem geboden had. En de HEERE sloot de deur achter hem toe.”
– Genesis 7:16 –

Noah – The Flood – Anno 2014

17 “En de vloed was veertig dagen op de aarde, en het water nam toe en hief de ark omhoog, zodat hij van de aarde oprees.”
– Genesis 7:17 –

18 “En het water steeg en nam sterk toe op de aarde; en de ark dreef op het water.”
– Genesis 7:18 –

19 “Het water steeg meer en meer op de aarde, zodat alle hoge bergen die onder heel de hemel zijn, bedekt werden.
20 Nog vijftien el daarboven steeg het water, en de bergen werden bedekt.”
– Genesis 7:19-20 –

21 “En alle vlees dat zich op de aarde bewoog, gaf de geest: de vogels, het vee, de wilde dieren en alle kruipende dieren, die over de aarde kropen, en alle mensen.
22 Alles met levensadem* (*Letterlijk: adem van levensgeest.) in zijn neusgaten van alles wat op het droge leefde, stierf.”
– Genesis 7:21-22 –

23 “Zo verdelgde Hij alles wat bestond, wat op de aardbodem was, van mens tot dier, tot kruipende dieren en vogels in de lucht; verdelgd werden zij van de aarde. Alleen Noach bleef over, en wat met hem in de ark was.”
– Genesis 7:23 –

Noah – Creation Sequence – Anno 2014

24 “En het water had honderdvijftig dagen lang de overhand op de aarde.”
– Genesis 7:24 –

Primal – Anno 2019

Guitar Violin Piano Worship – Heavenly Rainfall