Melchizedek – Gezegend Door God

Rivers & Robots – High Priest – Anno 2016

8 “Zou een mens God beroven? Werkelijk, u berooft Mij! En dan zegt u: Waarvan beroven wij U? Van de tienden en het hefoffer!
9 U bent door de vloek getroffen, omdat u Mij berooft, als volk in zijn geheel.
10 Breng al de tienden naar het voorraadhuis, zodat er voedsel in Mijn huis is. Beproef Mij toch hierin, zegt de HEERE van de legermachten, of Ik niet de vensters van de hemel voor u zal openen, en zegen over u zal uitgieten, zodat er geen schuren genoeg zullen zijn.”
– Maleachi 3:8-10 –

18 “En Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn; hij was een priester van God, de Allerhoogste.”
– Genesis 14:18 –

19 “En hij zegende hem en zei: Gezegend zij Abram door God, de Allerhoogste, Die hemel en aarde bezit!”
– Genesis 14:19 –

20 “En geloofd zij God, de Allerhoogste, Die overgeleverd heeft uw tegenstanders in uw hand! En hij gaf hem van alles een tiende deel.”
– Genesis 14:20 –

19 “Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel, dat vast en onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste heiligdom, achter het voorhangsel.”
– Hebreeën 6:19 –

20 “Daar is de Voorloper voor ons binnengegaan, namelijk Jezus, Die naar de ordening van Melchizedek Hogepriester geworden is tot in eeuwigheid.”
– Hebreeën 6:20 –

1 “Deze Melchizedek was namelijk koning van Salem, een priester van de allerhoogste God. Hij ging Abraham tegemoet, toen die terugkeerde na het verslaan van de koningen, en zegende hem.”
– Hebreeën 7:1 –

2 “Aan hem gaf Abraham ook van alles het tiende deel. In de eerste plaats was hij – aldus de vertaling van zijn naam – koning van de gerechtigheid en verder was hij ook koning van Salem, dat is koning van de vrede.”
– Hebreeën 7:2 –

3 “Zonder vader, zonder moeder, zonder stamboom kent hij geen begin van dagen en ook geen levenseinde, maar aan de Zoon van God gelijkgemaakt, blijft hij in eeuwigheid priester.”
– Hebreeën 7:3 –

4 “Merk nu op hoe groot hij geweest is, iemand aan wie de aartsvader Abraham zelfs een tiende deel van de buit gegeven heeft.”
– Hebreeën 11:4 –

5 “Diegenen uit de zonen van Levi die het priesterschap ontvangen, hebben wel volgens de wet de opdracht om tienden te nemen van het volk, dat is van hun broeders, hoewel die ook uit het lichaam* (*Letterlijk: lendenen; zie ook vers 10.) van Abraham voortgekomen zijn.”
– Hebreeën 7:5 –

6 “Hij echter, die niet van hen afstamt, heeft van Abraham tienden genomen, en hij heeft hem gezegend die de beloften gekregen had.”
– Hebreeën 7:6 –

7 “Nu is het ontegenzeglijk zo dat wat minder is, gezegend wordt door wat meer is.”
– Hebreeën 7:7 –

9 “En – om zo te zeggen – ook Levi, die tienden neemt, heeft door Abraham tienden gegeven.”
– Hebreeën 7:9 –

10 “Want hij was nog in het lichaam van zijn vader, toen Melchizedek hem tegemoetging.”
– Hebreeën 7:10 –

2Pac Featuring Sierra Deaton – Little Do You Know (NodaMixMusic Mashup)

Catch Me If You Can – Anno 2002

Now You See Me – Anno 2013

Now You See Me 2 – Anno 2016