Jozef – Verhaal Van Vijf Visioenen & Vijf Vorsten

Youp Van het hek – Flappie – Anno 1983

I Don’t Know What Christmas Is (But Christmastime Is Here) (Original Motion Picture Soundtrack “The Guardians Of The Galaxy Holiday Special”) – Anno 2022

TQ – Someday At Christmas – Anno 2021

On Her Majesty’s Secret Service – “Merry Christmas 007!” – Anno 1969

Chris Tomlin Featuring Lauren Daigle – Noel (Live) – Anno 2015

16 “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
17 Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.”
– Johannes 3:16-17 –

The Fresh Prince Of Bel-Air : Season 6 – Episode 11 : “I, Ooh, Baby Baby” – “Merry Christmas, Everybody!”

TQ – This Christmas – Anno 2017

Here It Is Christmastime (Original Motion Picture Soundtrack “The Guardians Of The Galaxy Holiday Special”) – Anno 2022

Youp Van Het Hek – Verjaardagen – Anno 2010 : “Omdat De Nacht”

Everybody Loves Raymond – “Corny Christmas Card Gratification”

2 “Het is beter naar een klaaghuis te gaan dan naar een huis te gaan waar een feestmaal gehouden wordt.
Dat is immers het einde van ieder mens, en de levende moet het ter harte nemen.
3 Verdriet is beter dan lachen,
want bij een treurig gezicht gaat het goed met het hart.
4 Het hart van wijzen is in een klaaghuis,
maar het hart van dwazen in een huis van blijdschap.”
– Prediker 7:2-4 –

Everybody Loves Raymond – “The 9 Stages Of Thanksgiving Dinner”

Everybody Loves Raymond – “Christmas With The Barones : Ho Ho Hoooly Crap!”

Everybody Loves Raymond – “Ray’s Bedroom Christmas Gift For Debra : You Better Watch Out!”

1 “Het volk dat in duisternis wandelt,
zal een groot licht zien.
Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood,
over hen zal een licht schijnen.”
– Jesaja 9:1 –

5 “Want een Kind is ons geboren,
een Zoon is ons gegeven,
en de heerschappij rust
op Zijn schouder.
En men noemt Zijn Naam
Wonderlijk, Raadsman,
Sterke God,
Eeuwige Vader,
Vredevorst.”
– Jesaja 9:5 –

1 “In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.
2 Dit was in het begin bij God.
3 Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is.”
– Johannes 1:1-3 –

4In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen.
5 En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen.* (*Of: gegrepen.)”
– Johannes 1:4-5 –

6 “Er was een mens door God gezonden; zijn naam was Johannes.
7 Hij kwam tot een getuigenis, om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden.
8 Hij was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te getuigen.”
– Johannes 1:6-8 –

9Dit was het waarachtige licht, dat in de wereld komt en ieder mens verlicht.”
– Johannes 1:9 –

New Kids Turbo – Anno 2010

Sin City : A Dame To Kill For – Comic-Con Red Band Trailer – Anno 2014

10 “Hij was in de wereld en de wereld is door Hem ontstaan en de wereld heeft Hem niet gekend.
11 Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.”
– Johannes 1:10-11 –

New Kids Nitro – Anno 2011

12Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;
13 die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn.”
– Johannes 1:12-13 –

14 “En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid.”
– Johannes 1:14 –

15 “Johannes getuigt van Hem en heeft geroepen: Híj was het van Wie ik zei: Deze Die na mij komt, is vóór mij geworden, want Hij was er eerder dan ik.
16 En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade op genade.
17 Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen.
18 Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de Vader is, Die heeft Hem ons verklaard.”
– Johannes 1:15-18 –

12 “Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.”
– Johannes 8:12 –

1 “En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden.
2 Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was.
3 En ze gingen allen op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad.
4 Ook Jozef ging op weg, van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was,
5 om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was.”
– Lukas 2:1-5 –

6 “En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou,
7 en zij baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.”
– Lukas 2:6-7 –

8 “En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld en ’s nachts de wacht hielden over hun kudde.
9 En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen en zij werden zeer bevreesd.* (*Letterlijk: zij vreesden met grote vrees.)”
– Lukas 2:8-9 –

10 “En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal,
11 namelijk dat heden voor u geboren is de Zaligmaker, in de stad van David; Hij is Christus, de Heere.
12 En dit zal voor u het teken zijn: u zult het Kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe.”
– Lukas 2:10-12 –

13 “En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht, die God loofde en zei:
14 Eer zij aan God in de hoogste hemelenen vrede op aarde, in mensen een welbehagen.In mensen een welbehagen.
15 En het geschiedde, toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden: Laten wij dan naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is, dat de Heere ons bekendgemaakt heeft.”
– Lukas 2:13-15 –

16 “En zij gingen met haast en vonden Maria en Jozef, en het Kindje liggend in de kribbe.
17 Toen zij Het gezien hadden, maakten zij overal het woord bekend dat hun over dit Kind verteld was.
18 En allen die het hoorden, verwonderden zich over wat door de herders tegen hen gezegd werd.”
– Lukas 2:16-18 –

19 “Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart.”
– Lukas 2:19 –

20 “En de herders keerden terug en zij verheerlijkten en loofden God om alles wat zij gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was.”
– Lukas 2:20 –

21 “En toen acht dagen vervuld waren, en men het Kind besnijden moest, werd Hem de naam Jezus gegeven, die genoemd was door de engel voordat Hij in de moederschoot ontvangen was.”
– Lukas 2:21 –

18 “De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria, Zijn moeder, met Jozef in ondertrouw was, bleek zij, nog voordat zij samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige Geest.
19 Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt verlaten, omdat hij rechtvaardig was en haar niet in het openbaar te schande wilde maken.”
– Mattheüs 1:18-19 –

20 “Terwijl hij deze dingen overwoog, zie, een engel van de Heere verscheen hem in een droom en zei: Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, bij u te nemen, want wat in haar ontvangen* (*Letterlijk: verwekt.) is, is uit de Heilige Geest;”
– Mattheüs 1:20 –

21 “En zij zal een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.”
– Mattheüs 1:21 –

22 “Dit alles is geschied opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet, toen hij zei:
23 Zie, de maagd zal zwanger worden en een Zoon baren, en u zult Hem de naam Immanuel geven; vertaald betekent dat: God met ons.”
– Mattheüs 1:22-23 –

24 “Toen Jozef uit de slaap ontwaakt was, deed hij zoals de engel van de Heere hem bevolen had, en hij nam zijn vrouw bij zich;
25 en hij had geen gemeenschap met haar* (Letterlijk: kende haar niet.) totdat zij haar eerstgeboren Zoon gebaard had; en hij gaf Hem de naam Jezus.”
– Mattheüs 1:24-25 –

1 “Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan,
2 en zeiden: Waar is de pasgeboren Koning van de Joden? Want wij hebben Zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem te aanbidden.”
– Mattheüs 2:1-2 –

3 “Toen koning Herodes dit hoorde, raakte hij in verwarring en heel Jeruzalem met hem.
4 En nadat hij alle overpriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen had laten komen, wilde hij van hen weten waar de Christus geboren zou worden.
5 Zij zeiden tegen hem: In Bethlehem, in Judea, want zo staat het geschreven door de profeet:
6 En u, Bethlehem, land van Juda, bent beslist niet de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de Leidsman voortkomen Die Mijn volk Israël weiden zal.”
– Mattheüs 2:3-6 –

7 “Toen riep Herodes de wijzen onopgemerkt bij zich en vroeg hun nauwkeurig naar de tijd dat de ster verschenen was;
8 en hij stuurde hen naar Bethlehem en zei: Ga erheen en doe nauwkeurig onderzoek naar dat Kind, en als u Het gevonden hebt, bericht het mij, zodat ook ik kom om Het te aanbidden.”
– Mattheüs 2:7-8 –

9 “En nadat zij de koning aangehoord hadden, gingen zij op weg. En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat hij boven de plaats kwam te staan waar het Kind was.
10 Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde.”
– Mattheüs 2:9-10 –

11 “En toen zij in het huis kwamen, vonden* (*Letterlijk: zagen.) zij het Kind met Maria, Zijn moeder, en zij vielen neer en aanbaden Het. Zij openden hun schatkisten en brachten Hem geschenken: goud en wierook en mirre.”
– Mattheüs 2:11 –

12 “En nadat zij door een aanwijzing van God in een droom gewaarschuwd waren om niet terug te keren naar Herodes, keerden zij langs een andere weg terug naar hun land.”
– Mattheüs 2:12 –

Harry Vermeegen : De Regenjas – “József Kiprich Op Een Ezel” – Anno 1997

13 “Nadat zij vertrokken waren, zie, een engel van de Heere verschijnt Jozef in een droom en zegt: Sta op, en neem het Kind en Zijn moeder met u mee, en vlucht naar Egypte, en blijf daar totdat ik het u zal zeggen, want Herodes zal het kind zoeken om Het om te brengen.
14 Hij stond dan op, nam het Kind en Zijn moeder in de nacht met zich mee en vertrok naar Egypte.”
– Mattheüs 2:13-14 –

15 “En hij bleef daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet : Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen.”
– Mattheüs 2:15 –

16 “Toen werd Herodes, die zag dat hij door de wijzen bedrogen was, verschrikkelijk kwaad. Hij stuurde er soldaten op uit en bracht al de jongetjes om die er binnen Bethlehem en in heel dat gebied waren, van twee jaar oud en daaronder, in overeenstemming met de tijd die hij bij de wijzen nauwkeurig nagevraagd had.”
– Mattheüs 2:16 –

17 “Toen is vervuld wat gesproken is door de profeet Jeremia:
18 Een stem is in Rama gehoord, geklaag, gejammer en veel gekerm; Rachel huilde over haar kinderen, en wilde niet vertroost worden, omdat zij er niet meer zijn.”
– Mattheüs 2:17-18 –

19 “Toen Herodes gestorven was, zie, een engel van de Heere verschijnt Jozef in een droom, in Egypte,
20 en zegt: Sta op, neem het Kind en Zijn moeder met u mee, en ga naar het land Israël, want zij die het Kind naar het leven stonden,* (*Letterlijk: die de ziel van het Kind zochten.) zijn gestorven.
21 Hij stond dan op, nam het Kind en Zijn moeder met zich mee, en kwam in het land Israël.”
– Mattheüs 2:19-21 –

22 “Toen hij echter hoorde dat Archelaüs in Judea koning was in de plaats van zijn vader Herodes, was hij bevreesd daarheen te gaan. Maar nadat zij door een aanwijzing van God in een droom gewaarschuwd waren, vertrok hij naar het gebied van Galilea.”
– Mattheüs 2:22 –

23 “En toen hij daar gekomen was, ging hij wonen in een stad die Nazareth heette, zodat vervuld werd wat door de profeten gezegd is: dat Hij Nazarener genoemd zal worden.”
– Mattheüs 2:23 –

21 “En zij zal een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.”
– Mattheüs 1:21 –

28 “Daarna zal het geschieden
dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees:
uw zonen en uw dochters zullen profeteren,
uw ouderen zullen dromen dromen,
uw jongemannen zullen visioenen zien.”
– Joël 2:28 –

“Er is geen grotere kracht in het hele universum dan de liefde van God. Kijk naar Jezus en zie Gods liefde voor ons.”
– Wilkin Van De Kamp –

Christmas Church – “Christmas Celebration Anno 2019”

8 “Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.”
– Hebreeën 13:8 –

Lauren Daigle – Behold : A Christmas Collection – Anno 2016

The Nativity Story – Anno 2006

Ancient Aliens : Season 9 – Episode 1 : “Forbidden Caves” – “Holy Mysteries in Earth’s Deepest Caves” – Anno 2014

The Big Bang Theory : Season 3 – Episode 11 : “The Maternal Congruence” – “I Found The Grinch To Be A Relatable, Engaging Character. I Was Really With Him Up To The Point That He Succumbed To Social Convention And Returned The Presents And Saved Christmas.”

The Big Bang Theory : Season 2 – Episode 11 : “The Bath Item Gift Hypothesis” – “Sheldon’s Beloved Christmas Special”

The Big Bang Theory : Season 2 – Episode 11 : “The Bath Item Gift Hypothesis” – “Great News Leonard : I’ve Solved My ‘Penny-Gift-Dilemma'”

The Fresh Prince Of Bel-Air : Season 1 – Episode 15 : “Deck The Halls” – “Now, You Know, This Is What Christmas Is All About. Now Comes The Magic Moment. Come On, Everybody Gather Around  The TV”

The Fresh Prince Of Bel-Air : Season 2 – Episode 13 : “Christmas Show” – “Deck The Slopes With Babes In Tight Pants, Fa-La-La-La-La, La-La-La-la! Carlton’s Gonna Get Some Romance, Fa-La-La-La-La, La-La-La-La!”

1 “Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het Woord des levens
2 – want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien, en wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard –3 wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat ook u gemeenschap met ons hebt; en deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus.
4 En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen wordt.”
– 1 Johannes 1:1-4 –

Timothy Keller – “The Meaning Of Christmas”

28 “U bent zelf mijn getuigen dat ik gezegd heb: Ik ben de Christus niet, maar ik ben voor Hem heen uitgezonden.
29 Wie de bruid heeft, is de Bruidegom, maar de vriend van de Bruidegom, die erbij staat en hem hoort, verblijdt zich zeer over de stem van de Bruidegom. Deze blijdschap van mij nu is volkomen geworden.”
– Johannes 3:28-29 –