Jezus & De Sabbat

Lauren Daigle – Peace Be Still (Live @ The Belonging Co / All The Earth) – Anno 2017

Rivers & Robots – Still, Volume 1 – Anno 2017

Dick Pieterman – “De Rustplaats Van God” – Anno 2012

TQ – Daily – Anno 2000

9 “Er blijft dus nog een sabbatsrust over voor het volk van God,
10 want wie Zijn rust binnengegaan is, die heeft zelf ook van zijn werken gerust, zoals God van de Zijne.
11 Laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan, opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val zal komen.”
– Hebreeën 4:9-11 –

2 Unlimited – Workaholic – Anno 1992

Mario Piu – Communication – Anno 2000

TQ – Daily (Greeny Radio Edit MIX)

1 “En het gebeurde op de tweede sabbat na het Paasfeest* (*Letterlijk: de tweede-eerste sabbat.) dat Hij door de korenvelden ging; en Zijn discipelen plukten aren, wreven die met de handen stuk en aten ze op.”
– Lukas 6:1 –

2 “Sommigen van de Farizeeën zeiden tegen hen: Waarom doet u wat niet geoorloofd is te doen op de sabbat?”
– Lukas 6:2 –

3 “Jezus antwoordde en zei tegen hen: Hebt u ook dat niet gelezen wat David deed toen hij honger had, en zij die bij hem waren?
4 Hoe hij het huis van God binnengegaan is en de toonbroden genomen en gegeten heeft en ook gegeven heeft aan hen die bij hem waren, broden die niemand mag eten dan alleen de priesters?”
– Lukas 6:3-4 –

5 “En Hij zei tegen hen: De Zoon des mensen is Heere, óók van de sabbat.”
– Lukas 6:5 –

TQ – Daily (Instrumental) – Anno 2000

1 “Toen kwam David in Nob, bij de priester Achimelech; en Achimelech kwam David bevend tegemoet en zei tegen hem: Waarom bent u alleen en is er niemand bij u?”
– 1 Samuel 21:1 –

2 “En David zei tegen de priester Achimelech: De koning heeft mij iets bevolen en zei tegen mij: Laat niemand iets weten van de zaak waarvoor ik u uitzend en die ik u opgedragen heb; de jongens heb ik laten weten dat zij naar een bepaalde plaats moeten gaan.”
– 1 Samuel 21:2 –

3 “En nu, wat hebt u voorhanden? Geef mij vijf broden mee in mijn hand, of wat er maar te vinden is.”
– 1 Samuel 21:3 –

4 “De priester antwoordde David en zei: Er is geen gewoon brood voorhanden, maar er is wel heilig brood, als de jongens zich maar van de vrouwen onthouden hebben.”
– 1 Samuel 21:4 –

5 “David antwoordde de priester en zei tegen hem: Jazeker, de vrouwen zijn ons gisteren en eergisteren onthouden. Toen ik eropuit trok, waren de voorwerpen van de jongens heilig. En het is in zekere zin gewoon brood, temeer omdat er vandaag ander brood in de vaten geheiligd zal worden.”
– 1 Samuel 21:5 –

6 “Toen gaf de priester hem dat heilige brood, omdat er geen ander brood was dan de toonbroden, die van voor het aangezicht van de HEERE weggenomen waren, om er vers brood neer te leggen op de dag dat het oude weggenomen werd.”
– 1 Samuel 21:6 –

7 “Op die dag nu had iemand van de dienaren van Saul zich daar voor het aangezicht van de HEERE afgezonderd. Zijn naam was Doëg, een Edomiet, de machtigste van de herders die Saul had.”
– 1 Samuel 21:7 –

The Lord Of The Rings : The Return Of The King – “The Reforging Of Narsil” – Anno 2003

The Big Bang Theory : Season 1 – Episode 3 : “The Fuzzy Boots Corollary” – “I Am The Sword Master!”

The Big Bang Theory : Season 2 – Episode 3 : “The Barbarian Sublimation” – “You Can’t Slay The Guard Captain With A Bronze Dagger. My Lord,  It’s Like The Car Key In Your Apartment Door All Over Again”

The Big Bang Theory : Season 5 – Episode 5 : “The Russian Rocket Reaction” – “There’s No Weaponry From Lord Of The Rings Forged In A Chinese Sweatshop?”

The Big Bang Theory : Season 7 – Episode 7 : “The Proton Displacement” – “Check It Out. You Can Wear Yours And We Can Have Little Sword Fights Whenever We Want”

8 “En David zei tegen Achimelech: Hebt u hier geen speer of zwaard voorhanden? Ik heb namelijk mijn zwaard niet mee* (*Letterlijk: in mijn hand.) kunnen nemen, evenmin als mijn andere wapens, want de zaak van de koning had haast.
9 Toen zei de priester: Het zwaard van Goliath, de Filistijn, die door u verslagen is in het Eikendal, zie, dat ligt hier, in een kleed gewikkeld, achter de efod. Als u dat mee wilt nemen, neem het mee, want er is hier geen ander dan dat. David zei: Zoals dat is er geen tweede, geef het mij.”
– 1 Samuel 21:9 –

6 “Het gebeurde ook op een andere sabbat dat Hij in de synagoge kwam en onderwijs gaf. En er was daar iemand, van wie de rechterhand verschrompeld was.
7 De schriftgeleerden en de Farizeeën letten scherp op Hem of Hij op de sabbat genezen zou, om iets te kunnen vinden om Hem te beschuldigen.”
– Lukas 6:6-7 –

8 “Maar Hij kende hun overwegingen en zei tegen de man met de verschrompelde hand: Sta op en ga in het midden staan; en hij stond op en ging daar staan.
9 Jezus nu zei tegen hen: Ik vraag u: wat is geoorloofd op de sabbat: goed te doen of kwaad te doen, een mens* (*Letterlijk: ziel.) te behouden of om te laten komen?”
– Lukas 6:8-9 –

10 “En nadat Hij hen allen rondom aangekeken had, zei Hij tegen de man: Steek uw hand uit. Hij deed dat en zijn hand werd hersteld, gezond als de andere.”
– Lukas 6:10 –

11 “Zij waren vol woede en spraken er met elkaar over wat zij met Jezus zouden doen.”
– Lukas 6:11 –

20 “Maar de goddelozen zijn als een opgezweepte zee, want die kan niet tot rust komen, en zijn water woelt modder en slijk op.
21 De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede!”
– Jesaja 57:20-21 –

15 “En u moet bedenken dat u een slaaf geweest bent in het land Egypte, en dat de HEERE, uw God, u verlost heeft; daarom gebied ik u heden deze zaak.”
– Deuteronomium 15:15 –

21 “Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.”
– 2 Korinthe 5:21 –

Timothy Keller – “Work And Rest” – Anno 2003

28 “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.
29 Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel;
30 want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.”
– Mattheüs 11:28-30 –

Dick Pieterman – Rusten In God : Deel 1 – Anno 2017

Craig David – 7 Days – Anno 2000

31 “En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de zesde dag.”
– Genesis 1:31 –

1 “Zo zijn de hemel en de aarde voltooid, en heel hun legermacht.”
– Genesis 2:1 –

2 “Toen God op de zevende dag Zijn werk, dat Hij gemaakt had, voltooid had, rustte Hij op de zevende dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had.
3 En God zegende de zevende dag en heiligde die, want daarop rustte Hij van al Zijn werk, dat God schiep door het te maken.”
– Genesis 2:2-3 –

Dick Pieterman – Rusten In God : Deel 2 – Anno 2017

Youp Van Het Hek – Werken – Oudejaarsconference Anno 1989

Youp Van Het Hek – Oudejaarsconference Anno 1989 – Part I

Youp Van Het Hek – Hoofd Verkoop Buitenland – Anno 2005 : “Prachtige Paprika’s”

Spectre – “Overdue” – TV Spot Anno 2015

The Big Bang Theory : Season 7 – Episode 4 : “The Occupation Recalibration” – “What If There’s A Big BreakthroughIn Science Today And I’m Not There?”

The Good Christian Music Blog – A Chilled Peaceful Worship Mix : “In The Quiet… Volume 1”

The Good Christian Music Blog – A Chilled Peaceful Worship Mix : “In The Quiet… Volume 2”

Dr. Alban – Sing Halleluja – Anno 1993

All Saints – Pure Shores – Anno 2000

2 Unlimited – Edge Of Heaven – Anno 1998

2 Unlimited – No One – Anno 1994

9 “Er blijft dus nog een sabbatsrust over voor het volk van God,
10 want wie Zijn rust binnengegaan is, die heeft zelf ook van zijn werken gerust, zoals God van de Zijne.
11 Laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan, opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val zal komen.”
– Hebreeën 4:9-11 –

12 “Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.”
– Hebreeën 4:12 –

The Big Bang Theory : Season 7 – Episode 13 : The Occupation Recalibration” – “Leonard Told Me To Stay”

Mr. Bean’s Holiday – Anno 2007

Youp Van Het Hek – Management Cursus – Anno 1997 : “Scherven”

Youp Van Het Hek – Oudejaarsconference Anno 1989 – Part II

Youp Van Het Hek – Niemand Weet Hoe Laat Het Is – Oudejaarsconference Anno 2011 : “De Tweede Viool”

Herman Van Veen – Opzij – Anno 1977

The Big Bang Theory : Season 5 – Episode 16 : “The Vacation Solution” – “I’d Like You To Know The Most Often Received Suggestion In My Suggestion Box You Installed Without Asking Me Is: ‘Can Dr. Cooper Take A Vacation?'”

Rocky – Anno 1976

Rocky II – Anno 1979

Rocky III – Anno 1982

Timothy Keller – “Work And Rest” – Anno 2003

Rocky IV – Anno 1985

Rocky V – Anno 1990

Rocky Balboa – Anno 2006

Chariots Of Fire – Anno 1980

The Big Bang Theory : Season 5 – Episode 16 : “The Vacation Solution” – “Guys, I Am Living In A Dictatorship. You Must Take A Vacation. You Must Have Fun. You Must Enjoy Life”

VOF De Kunst – Een Kopje Koffie – Anno 1987

Captain Marvel – “I Have Nothing To Proof To You” – Anno 2019