Jezus & De Bruiloft In Kana

DJ Paul Elstak – Luv U More – Anno 1995 (“New Kids Turbo” Soundtrack Anno 2010)

1 “En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea; en de moeder van Jezus was daar.
2 En Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd, en Zijn discipelen.”
– Johannes 2:1-2 –

3 “En toen er een tekort aan wijn ontstond, zei de moeder van Jezus tegen Hem: Zij hebben geen wijn meer.
4 Jezus zei tegen haar: Vrouw, wat heb Ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen.”
– Johannes 2:3-4 –

5 “Zijn moeder zei tegen de dienaars: Wat Hij ook tegen u zal zeggen, doe het.
6 En daar waren zes stenen watervaten neergezet, volgens het reinigingsgebruik van de Joden, elk met een inhoud van twee of drie metreten.* (*Letterlijk: Een metreet komt overeen met ruim 39 liter.)
7 Jezus zei tegen hen: Vul de watervaten met water. En zij vulden ze tot aan de rand.
8 En Hij zei tegen hen: Schep er nu iets uit en breng het naar de ceremoniemeester; en zij brachten het.”
– Johannes 2:5-8 –

9 “Toen nu de ceremoniemeester het water geproefd had, dat wijn geworden was – hij wist niet waar de wijn vandaan kwam, maar de dienaars die het water geschept hadden, wisten het – riep de ceremoniemeester de bruidegom.
10 En hij zei tegen hem: Iedereen zet eerst de goede wijn voor, en wanneer men er goed van gedronken heeft, daarna de mindere; u hebt de goede wijn tot nu bewaard.
11 Dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen, te Kana in Galilea, en Hij heeft Zijn heerlijkheid geopenbaard; en Zijn discipelen geloofden in Hem.”
– Johannes 2:9-11 –

12 “Daarna ging Hij naar Kapernaüm, Hij, Zijn moeder, Zijn broers en Zijn discipelen; en zij bleven daar niet veel dagen.”
– Johannes 2:12 –

The Big Bang Theory : Season 8 – Episode 16 : “The Intimacy Acceleration” – “Well, Not To Steel From The Bible, But Turning Water Into Wine Sounds Pretty Good”

Hillsong Worship – New Wine (Acoustic)

31 “Kijk niet naar de wijn, wanneer hij rood kleurt, als hij fonkelt in de beker, al glijdt hij gemakkelijk naar binnen.* (*Letterlijk: hij gaat met effenheid.)
32 Uiteindelijk bijt hij als een slang, spuwt hij gif als een adder.”
– Spreuken 23:31-32 –

33 “Je ogen zullen naar vreemde vrouwen kijken, en je hart zal verderfelijke dingen spreken.”
– Spreuken 23:33 –

34 “Je zult zijn als iemand die ligt te slapen in het hart van de zee, en als iemand die in de top van de mast ligt te slapen.”
– Spreuken 23:34 –

TQ – Nikki Ray – Anno 2013

Leaving Las Vegas – Anno 1995

1 “Kort nadat David de bergtop was overgegaan, zie, daar kwam Ziba, de knecht van Mefiboseth, hem tegemoet met een span gezadelde ezels, en daarop tweehonderd broden, honderd rozijnenkoeken, honderd zomervruchten en een leren zak met wijn.
2 De koning zei tegen Ziba: Wat wilt u daarmee? Ziba zei: De ezels zijn voor het huis van de koning om op te rijden, het brood en de zomervruchten voor de knechten om te eten, en de wijn voor de vermoeiden in de woestijn om te drinken.”
– 2 Samuel 16:1-2 –

6 “Geef sterkedrank aan wie dreigt om te komen, en wijn aan hen die bitter bedroefd van ziel zijn.
7 Laat hem drinken en zijn armoede vergeten, en niet langer aan zijn moeite denken.”
– Spreuken 31:6-7 –

34 “Wees op uw hoede dat uw hart niet op enig moment bezwaard wordt door roes en dronkenschap en door zorgen over de alledaagse dingen, en dat die dag u niet onverwachts overkomt.
35 Want als een strik zal hij komen over allen die op het hele aardoppervlak wonen.
36 Waak dan te allen tijden en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen.”
– Lukas 21:34-36 –

Hillsong Worship – New Wine

Timothy Keller – “Lord Of The Wine”

The Big Bang Theory : Season 4 – Episode 7 : “The Apology Insufficiency” – “To Drinking!”

The Big Bang Theory : Season 7 – Episode 9 : “The Thanksgiving Decoupling” – “I Just Vomited On A Lot Of Clowns”