Dagelijkse Dauw – Lukas III

The Bible Project : Read Scripture – Luke : Overview – Chapter I-IX

21 “En het geschiedde, toen al het volk gedoopt was, en Jezus ook gedoopt was en aan het bidden was, dat de hemel geopend werd,
22 en dat de Heilige Geest op Hem neerdaalde in lichamelijke gedaante als een duif. En er kwam een stem uit de hemel die zei: U bent Mijn geliefde Zoon, in U heb Ik Mijn welbehagen!”
– Lukas 3:21-22 –