Bathseba – Vluchten Van De Verboden Vrucht : Onbedachtzame Ogen Oogsten Ongeluk

Friends : Season 4 – Episode 17 : “The One With The Free Porn” – “Free Porn! We Have Free Porn!”

Herman Boon – “Ben Jij Bereid Jezelf Te Reinigen?” – Anno 2018

American Pie – “Well, We Will Just Tell Your Mother That We Ate It All…” – Anno 1999

CB Milton – Send Me An Angel – Anno 1993

“Vlucht weg van de hoererij. Elke zonde die een mens doet, is buiten het lichaam, maar wie hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam.
Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent?”
– 1 Korinthe 6:18-19 –

American Pie – “Oh, Oh, That Was A Tit! That Is A Tit! Yes!” – Anno 1999

Jam & Spoon – Angel (Ladadi O-Heyo) – Anno 1995

American Pie 2 – “Yeah, I Kind Of Super Glued Myself To Myself!” – Anno 2001

American Pie 2 – “Your Opinion Of His Taste In Video Rentals, I’m Afraid, Is Not A Priority, Lady, Okay?! It’s At The Bottom Of The Totem Pole, Okay?!” – Anno 2001

Lick Featuring Kentucky Martha – I’m The Girl Of Your Dreams – Anno 1995

American Pie : Reunion – “Give It To Me, Daddy!” – Anno 2012

Charly Lownoise & Mental Theo – Wonderful Days – Anno 1995

American Pie – “God Bless The Internet!” – Anno 1999

“Het gebeurde bij het aanbreken van het nieuwe jaar, in de tijd dat de koningen ten strijde trekken, dat David Joab en zijn manschappen met hem en heel Israël eropuit stuurde. Zij richtten de Ammonieten te gronde en belegerden Rabba. David bleef echter in Jeruzalem.”
– 2 Samuel 11:1 –

“Tegen de avond gebeurde het dat David opstond van zijn slaapplaats en op het dak van het huis van de koning wandelde.
Vanaf het dak zag hij een vrouw die zich aan het wassen was; deze vrouw nu was heel knap om te zien.”
– 2 Samuel 11:2 –

3 “David stuurde een bode en liet naar deze vrouw vragen; en men zei: Is dat niet Bathseba, de dochter van Eliam, de vrouw van Uria, de Hethiet?
4 Toen stuurde David boden en liet haar halen. Toen zij bij hem gekomen was, sliep hij met haar – zij had zich zojuist van haar onreinheid gezuiverd. Daarna keerde zij terug naar haar huis.”
– 2 Samuel 11:3-4 –

American Pie – “” – Anno 1999

7 “En opdat ik mij door het allesovertreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven, een engel van de satan, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet zou verheffen.”
– 2 Korinthe 12:7 –

20x Bijbelse Anti-Porno

Science Of NoFap (SFW) – Why Porn Changes The Brain

“Alle dingen zijn zo vermoeiend, dat niemand het kan uitspreken.
Het oog wordt niet verzadigd van zien,
het oor wordt niet vol van horen.”
– Prediker 1:8 –

The Big Bang Theory : Season 1 – Episode 1 : “Pilot” – “I Don’t Know. I’ve Never Reneged On A Proffer Of Sperm Before”

“Als uw oog u doet struikelen, ruk het uit en werp het van u.
Het is beter voor u met één oog tot het leven in te gaan,
dan met twee ogen in het helse vuur geworpen te worden.”
– Mattheüs 18:9 –

The Big Bang Theory : Season 1 – Episode 1 : “Pilot” – “Well, Today We Tried Masturbating For Money”

Anti-Porno – Part I – Ik Wil Een Integer Mens Zijn

2 “Ik zal verstandig handelen, op de volmaakte weg.
Wanneer zult U tot mij komen?
Ik zal binnen mijn huis wandelen
met een oprecht hart.”
3 “Ik zal mij geen verdorven praktijken
voor ogen stellen.
Ik haat wat de afvalligen doen,
hun daden zullen zich niet aan mij hechten.”
– Psalm 101:2-3 –

Anti-Porno – Part II – Ik Wil Geen Verlangens Opwekken Die Niet Op Een Zuivere Manier Vervuld Kunnen Worden

27 “Als iemand vuur in zijn boezem neemt,
zullen dan zijn kleren niet in brand vliegen?
28 Als iemand op gloeiende kolen loopt,
zullen dan zijn voeten niet verbranden?”
– Spreuken 6:27-28 –

Anti-Porno – Part III – Ik Wil Geen Boosheid In Mijzelf Opwekken

The Opposites – Vandaag – Anno 2009

1 “Vanwaar al die strijd en al die conflicten in uw midden? Vloeien ze hier niet uit voort: uit uw hartstochten, die in alle delen van uw lichaam strijd voeren?”
– Jakobus 4:1 –

The Big Bang Theory : Season 9 – Episode 14 : “The Meemaw Materialization” – “Made Up My Mind, I’ll Ask For A Threesome And If They Say No, Play It Off As A Joke”

Anti-Porno – Part IV – Ik Wil Niet Moeten Liegen Als Ik Naar Porno Zou Hebben Gekeken

9 “Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt,”
– Kolossenzen 3:9 –

The Big Bang Theory : Season 10 – Episode 5 : “The Hot Tub Contamination” – “Well, You Know How You’re Wearing A Bathing Suit? I Kind Of Went The Other Way”

Anti-Porno – Part V – Ik Weiger Oneerlijke Vergelijkingen Met Mijn Partner Te Maken

30 “Bevalligheid is bedrieglijk en schoonheid vergankelijk,
een vrouw die de HEERE vreest, die zal geprezen worden.”
– Spreuken 31:30 –

The Big Bang Theory : Season 11 – Episode 7 : “The Geology Methodology” – “Sounds Wonderful”

Mike Reno – Almost Paradise (Love Theme “Footloose”) – Anno 1984

Anti-Porno – Part VI – Ik Zou Niet Willen Dat Andere Mannen Op Zo’n Manier Naar Mijn Dochter Of Vrouw Zouden Kijken (Of Andersom)

28 “Maar Ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft.”
– Mattheüs 5:28 –

The Big Bang Theory : Season 7 – Episode 20 : “The Relationship Diremption” – “Let Me Put This In A Way You’ll Understand, Penny. You Remember How You Explained To Me That The Kardashians Aren’t Real Celebrities? Well, Geology Is The Kardashians Of Science”

Anti-Porno – Part VII – Ik Wil De Deur Naar De Zonde Niet Opendoen

“Is het niet zo dat u, als u het goede doet, uw hoofd kunt opheffen?
Maar als u niet het goede doet, ligt de zonde aan de deur.
Naar u gaat zijn begeerte uit, maar ú moet over hem heersen.”
– Genesis 4:7 –

The Big Bang Theory : Season 4 – Episode 1 : “The Robotic Manipulation” – “Winnie The Pooh Is Out Of The Honey Tree”

Anti-Porno – Part VIII – Ik Weiger Mijn Ziel Te Grabbel Te Gooien

“Wie met een vrouw overspel pleegt, is zonder verstand.
Wie dat doet, richt zijn ziel te gronde.”
– Spreuken 6:32 –

The Big Bang Theory : Season 3 – Episode 9 : “The Vengeance Formulation” – “The Point Is : You’ve Got A Wonderful Girl In Your Life, And You’re Ignoring Her In Order To Spend Your Nights In The Bathtub With A Mental Image And A Washcloth”

Anti-Porno – Part IX – Ik Wil Mijn Waardigheid Niet Verkwisten

8 “Houd je weg ver bij haar vandaan
en kom niet in de nabijheid van de deur van haar huis,

9 opdat je je waardigheid niet aan anderen geeft
en je jaren aan een meedogenloze,”
– Spreuken 5:8-9 –

The Big Bang Theory : Season 9 – Episode 18 : “The Application Deterioration” – “Any Chance You Could Send Me A PDF Of That Playbook?”

Anti-Porno – Part X – Ik Wil Mijn Scheppende Kracht Niet Verspillen

3 “Geef je kracht niet aan de vrouwen
en je wegen niet om koningen te verdelgen.”
– Spreuken 31:3 –

Anti-Porno – Part XI – Ik Wil Mijn Eer Beschermen

3 “Want dit is de wil van God: uw heiliging, dat u uzelf onthoudt van de ontucht,
4
en dat ieder van u zijn lichaam weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid,
5 en niet in hartstochtelijke begeerte, zoals de heidenen, die God niet kennen.”
– 1 Thessalonicenzen 4:3-5 –

The Big Bang Theory : Season 3 – Episode 11 : “The Maternal Congruence” – “Although, I Will Point Out, Leonard, That I Am A Trained Psychiatrist And You Are Exhibiting The Same Secretive Behavioral Tics That Accompanied Your Learning To Masturbate”

Anti-Porno – Part XII – Ik Wil Mijn Hart Beschermen En Bewaken

23 “Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is,
want daaruit zijn de uitingen van het leven.”
– Spreuken 4:23 –

Max Graham vs Yes – Owner Of A Lonely Heart – Anno 2005

Anti-Porno – Part XIII – Ik Wil Rein Denken Zoals Christus Denkt

16 “Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend, dat hij Hem zal onderrichten? Maar wij hebben de gedachten van Christus.”
– 1 Korinthe 2:16 –

The Big Bang Theory : Season 10 – Episode 12 : “The Holiday Summation” – “What? What… Where Is The Judgment?” W-Where Is The Fire And Brimstone? Where’s The Part Where You Tell Us We’re Going To Hell And I Say Have You Seen The Size Of The Bugs Outside? We’re Already There!”

Anti-Porno – Part XIV – Ik Wil Dat Mijn Ogen Rein Zijn

14 “Hun ogen zijn vol overspel en zondigen onophoudelijk; zij verlokken onstandvastige mensen en hebben hun hart geoefend in hebzucht; kinderen van de vervloeking zijn het.”
– 2 Petrus 2:14 –

Who Framed Roger Rabbit – “Why Don’t You Do Right?” – Anno 1988

Anti-Porno – Part XV – Ik Wil God Zien

The Big Bang Theory : Season 4 – Episode 4 : “The Hot Troll Deviation” – “And With That Mental Picture, I Think We’re Done For The Evening”

8 “Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien.”
– Mattheüs 5:8 –

The Big Bang Theory : Season 4 – Episode 4 : “The Hot Troll Deviation” – “Her Name Was Glissinda The Troll. Bernadette Walked In On Me While We Were Doing The Cyber-Nasty Under The Bridge Of Souls”

Anti-Porno – Part XVI – Ik Wil Een Zuiver Geweten Hebben

16 “En daarom oefen ik mijzelf om altijd een zuiver geweten te hebben voor God en de mensen.”
– Handelingen 24:16 –

The Big Bang Theory : Season 11 – Episode 9 : “The Bitcoin Entanglement” – “Wow, You Were Really Into Asian Science”

Anti-Porno – Part XVII – Ik Houd Van Jezus En Wil Hem Gehoorzamen

15 “Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht.”
– Johannes 14:15 –

Anti-Porno – Part XVIII – Ik Wil God In Mijn Lichaam Verheerlijken

18 “Vlucht weg van de hoererij. Elke zonde die een mens doet, is buiten het lichaam, maar wie hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam.
19 Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent?”
– 1 Korinthe 6:18-19 –

Anti-Porno – Part XIX – Ik Wil Mijn Lichaam Aan God Aanbieden Als Een Werktuig Van Gerechtigheid

11 “Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde,
maar levend voor God in Christus Jezus, onze Heere.
12 Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren
om aan de begeerten daarvan te gehoorzamen.
13 En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde
als wapens van ongerechtigheid,
maar stel uzelf ter beschikking aan God,
als mensen die uit de doden levend geworden zijn.
En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God.
14 “Want de zonde zal over u niet heersen.
U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade.”
– Romeinen 6:11-14 –

Anti-Porno – Part XX – Ik Wil Op Seksueel Gebied Rein En Vrij Blijven

1 “Ik heb een verbond gesloten met mijn ogen;
hoe kan ik dan begerig naar een jonge vrouw kijken?”
– Job 31:1 –

The Big Bang Theory : Season 1 – Episode 7 : “The Dumpling Paradox” – “It’s Like Talking To A Wall”

20x Bijbelse Anti-Porno

Wilkin Van De Kamp – Wat Seks Met Je Doet

The Big Bang Theory : Season 2 – Episode 2 : “The Codpiece Topology” – “I’m Very Skilled At Postponing Intercourse”

Timothy Keller – “Sexuality And Christian Hope”

The Big Bang Theory : Season 2 – Episode 2 : “The Codpiece Topology” – “Love Trumps Hate”

“Alle dingen zijn zo vermoeiend, dat niemand het kan uitspreken.
Het oog wordt niet verzadigd van zien,
het oor wordt niet vol van horen.”
– Prediker 1:8 –

Britney Spears – I’m A Slave For You – Anno 2001

The Big Bang Theory : Season 7 – Episode 4 : “The Raiders Minimization” – “Well, When Someone Looks At Your Dating Profile, The First Thing They See Is Your Picture. I Just Want To Make Sure You Look Fun And Full Of Life And Not Like A Body They Just Pulled Out Of The River”

TQ – I Get Around – Anno 1998

TQ – Wett – Anno 2010

The Big Bang Theory : Season 7 – Episode 4 : “The Raiders Minimization” – “Attention All Shoppers : My Business Is Open For Business!”

Timothy Keller – “Love And Lust”

The Big Bang Theory : Season 7 – Episode 4 : “The Raiders Minimization” – “I Was Wrong. This Is Worse”

Christina Aguilera – Dirty – Anno 2002

28 “Maar Ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft.”
– Mattheüs 5:28 –

Katy Perry Featuring Snoop Dogg – California Gurls – Anno 2010

Bloodhound Gang – Fire Water Burn – Anno 1997

Timothy Keller – “Sin As Slavery”

Film Bilder Presents : “Nuggets” (How Addiction Works)

4 “Het samenraapsel van vreemdelingen dat in hun midden verkeerde, werd met gulzigheid bevangen;
daarom jammerden ook de Israëlieten opnieuw en zeiden: Wie zal ons vlees te eten geven?
5 Wij denken terug aan de vis die wij in Egypte voor niets aten, aan de komkommers, de watermeloenen, de prei, de uien en de knoflook.
6 Maar nu droogt onze ziel uit, er is helemaal niets dan dit manna voor onze ogen!”
– Numeri 11:4-6 –

The Big Bang Theory : Season 11 – Episode 7 : “The Geology Methodology” – “Yeah, That’s The Sport Of My People”

Friends : Season 2 – Episode 15 : “The One Where Ross And Rachel… You Know” – “Sweet Mother Of All That Is Good And Pure!”

Trainspotting – Anno 1996

The Basketball Diaries – Anno 1995

Leaving Las Vegas – Anno 1995

Bad Lieutenant : Port Of Call – New Orleans – Anno 2009

T2 Trainspotting – Anno 2017

Timothy Keller – “How Sin Makes Us Addicts”

19 “Uw eigen kwaad straft u
en uw eigen afdwalingen bestraffen u.
Erken en zie in, dat het kwaad en bitter is
de HEERE, uw God, te verlaten,
en dat er geen vreze voor Mij bij u is,
spreekt de Heere, de HEERE van de legermachten.


20
Want van oude tijden af heb Ik uw juk gebroken,
en uw banden verscheurd.
U zei: Ik wil niet dienen!
Maar op elke hoge heuvel
en onder elke bladerrijke boom
legt u zich als een hoer neer.
21 Ík had u evenwel geplant, een edele wijnstok,
een volkomen betrouwbare stek.
Hoe bent u tegenover Mij dan veranderd in wilde ranken
van een uitheemse wijnstok?
22 Want al zou u zich met loog wassen
en zou u zeep in overvloed gebruiken,
uw ongerechtigheid blijft een vlek voor Mijn aangezicht,
spreekt de Heere HEERE.”
– Jeremia 2:19-22 –

23 “Hoe kunt u dan zeggen: Ik heb mij niet verontreinigd,
ik ben niet achter de Baäls aan gegaan?
Zie uw weg in het dal,
erken wat u gedaan hebt,
snelle, op al haar wegen heen en weer rennende, jonge vrouwtjeskameel,
24 een wilde ezelin, gewend aan de woestijn,
de wind opsnuivend in haar hitsigheid,
haar bronst – wie kan haar keren?
Allen die haar zoeken, hoeven zich niet af te matten,
in haar maand zullen zij haar wel vinden.
25 Verhinder uw voet barrevoets te gaan
en verhinder uw keel de dorst!
Maar u zegt: Daar is geen hoop op, nee,
want ik heb vreemden lief,
en ik zal achter hen aan gaan.”
– Jeremia 2:23-25 –

8 “Want wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten; maar wie in de Geest zaait, zal uit de Geest het eeuwige leven oogsten.”
– Galaten 6:8 –

Aaliyah – Try Again – Anno 2000

3 “En ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, zoals Hij rein is.
4 Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid; want de zonde is de wetteloosheid.
5 En u weet dat Hij geopenbaard is om onze zonden weg te nemen; en zonde is er in Hem niet.
6 Ieder die in Hem blijft, zondigt niet; ieder die zondigt, heeft Hem niet gezien en heeft Hem niet gekend.
7 Lieve kinderen, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, zoals Hij rechtvaardig is.
8 Wie de zonde doet, is uit de duivel; want de duivel zondigt vanaf het begin. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat Hij de werken van de duivel verbreken zou.
9 Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is.”
– 1 Johannes 3:3-9 –